Verslag 24 oktober 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikzee

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Nelli Cooman
Afwezig met kennisgeving: Chris Hartoog, Rudolf Jan Boom, Christine Nuis, Marc le Clercq, Rudi van Heezik

1. Opening
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
Coretta brengt het punt Vitale Jeugd op Schouwen-Duiveland als extra punt in. Dit wordt ook gelijk besproken. Verder wordt de agenda vastgesteld zoals voorgesteld. 
Coretta is bij de informatiemiddag Vitale Jeugd op Schouwen-Duiveland van de gemeente geweest. Dit was een bijeenkomst waarin de gemeente input wilde van professionals over hoe de vraagstukken rondom het thema Vitale Jeugd op Schouwen-Duiveland aan te pakken .
Dit is ook het thema wat de werkgroep Jeugd voor ogen had om op te pakken. Er waren ook veel mensen bij deze bijeenkomst aanwezig die de werkgroep had willen uitnodigen. 
Besloten wordt om het plan van de werkkamer Jeugd even te parkeren en af te wachten met welke stukken de gemeente komt naar aanleiding van de informatie die is opgehaald. Als blijkt dat in die stukken zaken missen, dan kan dat ingevuld worden door de werkgroep Jeugd. 
Coretta stuurt het verslag van deze bijeenkomst naar Coby, die het naar alle leden mailt. 

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Besluiten- en actielijst
20181129024  dit punt blijft staan 
20181220031  dit punt blijft staan
20190919068A  dit punt blijft staan, het komt volgende keer op de agenda
20190919069  dit punt staat op de agenda en wordt later besproken

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Presentaties Evaluatie Sociaal Domein 16-9 jl. 
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Overzicht adviesaanvragen en reacties
  De Adviesraad wil inzichtelijk hebben wat beantwoord is en wat er definitief met een reactie/beleid is gebeurd. Dat komt uit dit schema niet duidelijk naar voren.
 • Reactie advies Beschermd wonen
  Het valt op dat de gemeente met bijna alles akkoord gaat, maar dat hier niet veel van overgenomen wordt in definitieve stukken. Het dagelijks bestuur overlegt dit tijdens het eerstvolgende overleg met de gemeente en zal aangeven dat de gemeente hier scherper op moet zijn. Coby merkt op dat zij bij dit overleg niet aanwezig kan zijn in verband met de ALV van de Koepel Adviesraden.
 • Lokaal uitvoeringsplan Beschermd wonen
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Reactie advies OAB
  Ook deze reactie wordt gebruikt in het overleg met de gemeente om de gemeente er op te attenderen scherper te zijn bij het opstellen van definitieve stukken.
 • Handreiking Koepel inzake Participatiewet
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 

5. Reactie B&W op advies inzake onderwijsachterstandenbeleid
Hier geldt hetzelfde voor als bij punt 4 besproken. De gemeente gaat met veel akkoord wat de Adviesraad aangeeft, maar hiervan wordt weinig overgenomen in de stukken.

6. Voorstel vergaderschema 2020
Het voorstel voor het vergaderschema 2020 wordt overgenomen, met uitzondering van onderstaande aanpassingen:

 • februari wordt 20 februari
 • april wordt 23 april
 • juni wordt 18 juni
 • juli vervalt
 • september wordt 17 september
 • november wordt 19 november

7. Stand van zaken werkkamers      
Wmo
De gemeente heeft een dag georganiseerd om knelpunten, die mensen in een rolstoel in Zierikzee ervaren, inzichtelijk te krijgen. Christine is hier namens de Wmo werkgroep bij aanwezig geweest, wat erg op prijs gesteld werd. 
Er blijkt veel mis te zijn in Zierikzee, maar de gemeente heeft hier zeker aandacht voor en is er mee bezig. 
Er is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten, nu moet het VN-verdrag geïmplementeerd worden. Aan de gemeente is het advies gegeven dit met spoed te doen.
Het dagelijks bestuur gaat na of er beleid is op dit punt of dat de gemeente hiermee bezig is. Zo ja, wordt nagevraagd wanneer men stukken kan verwachten. Dit wordt afgewacht voordat er verdere stappen gezet worden. 
Regina stuurt het verslag van de bovengenoemde dag naar Coby, die het daarna naar alle leden rondstuurt. 
Ook met het thema eenzaamheidsbestrijding is de gemeente bezig. Dit sluit aan bij landelijke campagne. Hier is binnen de gemeente beleid op. 
Regina heeft een overzicht met subsidies, zij stuurt dit door naar de andere leden.

Jeugd
Dit is besproken bij punt 2. Naar aanleiding van de vraag van Coretta of het zinvol is om over de kosten van de jeugdzorg te praten wordt ook besloten eerst af te wachten waar de gemeente mee komt . 

Participatie
Marc en Ruud zijn niet aanwezig, maar bekend is dat zij voor hun thema’s afhankelijk zijn van de stappen van de gemeente. 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Ter kennisname
Op 31 oktober is er een event Evaluatie sociaal domein. Een groot aantal leden van de Adviesraad gaat hier naartoe. Nelli geeft aan hier niet bij aanwezig te zijn. 

Coby
Deelt mee dat zij een jaarbericht voor de werkkamers gaat maken. Hiermee worden de leden van de werkkamers op de hoogte gesteld van de activiteiten van de Adviesraad. Dit stuurt Coby eerst rond naar alle leden voordat het naar de leden van de werkkamers gestuurd wordt. 

9. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.38 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud