Verslag 19 september 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikzee

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Christine Nuis, Chris Hartoog, Marc le Clercq, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren Lenet Verzijl, Mark Anraad (beiden gemeente Schouwen-Duiveland)
Afwezig met kennisgeving: Rudi van Heezik, Nelli Cooman, Rudolf Jan Boom 
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Ruud en Nelli hebben zich afgemeld voor deze vergadering. Rudi heeft al eerder aangegeven niet aanwezig te zijn in verband met zijn werk. 
 
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
a. Toelichting M. Anraad inzake herijking minimabeleid De heer Anraad heeft een toelichting op de stand van zaken en vraagt of de Adviesraad ideeën heeft voor wat betreft de communicatie naar de burger. Suggesties die gedaan worden vanuit de Adviesraad: Laat de brief die naar de cliënten gestuurd wordt, toetsen door de professionals en geef ook aan hun de boodschap mee wat er veranderd is. Daarnaast toetsen bij de verschillende doelgroepen van de sociale kaart. Andere suggesties kunnen via het secretariaat worden doorgegeven.

b. Toelichting mw. L. Verzijl m.b.t. scootmobielen – notitie Medipoint    
Mevrouw Verzijl licht de notitie toe en legt uit hoe het proces loopt. Binnen de Adviesraad is een verschil van mening of je gebruikers van een scootmobiel kunt verplichten een cursus te volgen. Echter, het contract is voor zeven gemeenten en gemiddeld genomen zijn deze gemeenten niet voor het verplicht stellen van een cursus. In het contract met Medipoint is nu ook opgenomen dat geen verplichte cursus nodig is.    Mevrouw Verzijl geeft ook een toelichting op het punt ‘Scootmobielpools’. In grote steden wordt hiermee geëxperimenteerd en daar komt nu voorzichtig een acceptatie. De vergadering is verdeeld over het wel of niet opzetten van een dergelijke pool.              

3. Verslag vergadering 22 augustus 2019
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Actie- en besluitenlijst:
20190702059 – dit punt is afgerond
20190702060 – dit punt is afgerond  
20190702061 – dit punt is afgerond
20190702062 – dit punt is afgerond
20190702063 – dit punt is afgerond
20190702067 – dit punt is afgerond 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 • Uitnodiging Event Sociaal Domein 31 oktober
  Antoine, Henk, Coby en Christine gaan hier naartoe. Marc merkt op naar aanleiding van de vele uitnodigingen die de Adviesraad ontvangt, dat in ieder geval de gemeente er rekening mee kan houden dat niet alle leden overdag aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten.
 • Halfjaarrapportage SMWO
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Financieel overzicht
  Het dagelijks bestuur weet niet wat er met het budget gebeurt dat niet wordt gebruikt, maar de algemene gedachte is dat dit niet terugkomt. De Adviesraad krijgt geen geld, maar dient overal declaraties voor in.  Op het overzicht is niet te zien wat er nu over is, omdat het budget niet aangegeven staat. Het dagelijks bestuur gaat achterhalen wat het budget is en maakt een begroting voor volgend jaar. Als er structureel te weinig gebruikt wordt van het budget, wordt wellicht op den duur het budget gekort.
 • Advies Onderwijsachterstanden
  Dit advies is verzonden.
 • Advies reactie aan mevrouw Bongers
  Dit advies is verzonden.
 • Nieuwsbrief Splinter
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. Wel is aangegeven dat de Adviesraad de informatie wil blijven ontvangen.
 • ALV Koepel op 14 november
  Coby en Christine gaan hier naartoe, zij melden zichzelf aan.
 • Week van de toegankelijkheid
  Hier is een testdag van op 9 oktober. Regina en Chris gaan hier naartoe. Zij melden zichzelf aan.

5. Stand van zaken Werkplannen 2019

 • Wmo  
  Het eerste punt, hulpmiddelen op proef, is afgerond. Het is duidelijk dat hulpmiddelen op proef kunnen worden genomen.  De andere twee punten waar de Wmo mee aan de slag gaat zijn: Eenzaamheidsbestrijding en bereikbaarheid binnenstad Zierikzee voor scootmobielen en rolstoelers.
 • Jeugd
  De werkgroep Jeugd wil de werkkamer bij elkaar roepen in verband met preventie. De bedoeling is om dit eind oktober/begin november te doen. Het voorstel wordt op papier gezet en rondgestuurd naar de leden van de Adviesraad.
 • Participatie
  De punten zijn uitgesteld naar later dit jaar omdat de werkgroep afhankelijk is van wat er bij de gemeente gebeurt.  

6. Resultaten enquête sociale kaart
De resultaten van de enquête zijn nog niet bekend. Rudi is nog voor zijn werk in het buitenland. Het uitgangspunt is om de resultaten volgende vergadering te bespreken. 

7. Vergaderschema 2020
Het dagelijks bestuur komt voor volgende vergadering met een voorstel voor de vergaderdata. Indien mogelijk zoveel mogelijk op de derde donderdag van de maand. 
 
8. Uitje
Het dagelijks bestuur stelt voor om met elkaar uit eten te gaan (zonder partner) bij Bru17 in Bruinisse op donderdag 31 oktober om 19.00 uur a.s. Coby informeert de afwezigen hierover en vraagt of zij deze datum kunnen. 
 
9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Antoine en Coby zijn samen naar de webmaster geweest en er is veel besproken. De webmaster gaat de gevraagde aanpassingen doorvoeren. Dit zal over uiterlijk 2 weken klaar zijn. Het gaat met name over de structuur en over de teksten. Marc deelt mee dat hij volgende keer (24/10) afwezig is.  
 
10. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.  

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud