Verslag 21 november 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikzee

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Nelli Cooman, Chris Hartoog, Rudolf Jan Boom, Christine Nuis, Marc le Clercq, Rudi van Heezik

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.50 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen.

3. Notulen:
Het verslag van 24-10 wordt goedgekeurd, met dank aan Annita. N.a.v. de notulen: Op een vraag van Marc antwoorden Antoine en Henk dat de gemeente nauwkeuriger dan tot nu toe gaat aangeven welke elementen van de adviezen zijn overgenomen, en waar dat in de tekst terug te vinden is.

3a besluitenlijst: De begroting 2020 komt; het verslag “Vitale Jeugd” is nog niet binnen; de reacties van de gemeente op de adviezen zijn bij punt 3 besproken; implementatie van het VN verdrag: staat op uitvoeringsagenda van de gemeente. Christine heeft een uitnodiging gekregen voor een      bijeenkomst in Sirjansland in dit kader. Rondsturen overzicht subsidies: Regina stuur die naar Coby (Antoine heeft hem al wel). Nieuwsbrief voor werkkamers: Coby is ermee bezig.

4. Mededelingen en ingekomen stukken:
De twee handreikingen van de Koepel worden kort besproken; Marc vindt de handreiking over het inkoopbeleid erg ver gaan als het gaat om de bemoeienis van de adviesraad hiermee.

5. Rondvraag: Regina vraagt naar aanleiding van punt 6 van de notulen of alle datums in het vergaderschema 2020 nu definitief zijn; dit wordt bevestigd.

6. Sluiting:
De voorzitter sluit het algemeen deel van de vergadering om ca. 21.00 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud