Verslag 24 januari 2019 Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis “De Vanger” Bruinisse

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Coretta de Bruin, Henk Top, Regina Op de Beek, Chris Hartoog, Nelli Cooman, Rudi van Heezik, Christine Nuis, Rudolf Jan Boom

Afwezig met kennisgeving: Marc le Clercq, Nita Breeuwer, notulist Annita den Ouden

Afwezig zonder kennisgeving: Cees Verweel

Bezoekers: Fred van Loo, Raymond Stouten leden WSW raad Zuidhoek en Marianne Ketting

Genodigde spreker: Jopie Koens teamleider welzijn SMWO Schouwen-Duiveland

1. Opening en welkom nieuwe leden
Antoine opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom en in het bijzonder de nieuwe leden, belangstellenden en mw Jopie Koens teamleider van het SMWO.

1a. Vaststellen agenda
Onder agendapunt 2a uiteenzetting SMWO, 2b de vraag van de WSW Zuidhoek aan de orde verder wordt agenda gevolgd.

2. Toelichting mevrouw Jopie Koens van SMWO op halfjaarrapportage en factsheet
Er is gelegenheid tot vragen stellen. Hieruit kwam met name de vraag naar voren om een nadere onderbouwing van de cijfers die het SMWO beschikbaar stelt. Jopie geeft aan dat de ASD onderliggende rapportage toegestuurd krijgt.

3. Verslag vorige vergadering en n.a.v.
Een tekstuele opmerking bij aanwezigen Mevr. Regina Op de Beek moet zowel de O als de B met een hoofdletter verder zonder wijziging vastgesteld.

3a Besluiten- en actielijst besproken en bijgesteld (zie bijlage)

4. Mededelingen
Deze worden besproken.

5. De Zuidhoek plan van aanpak – adviesaanvraag
Gesprek met 2 aanwezigen van de WSW raad van de Zuidhoek, Fred van Loo en Raymond Stouten. Fred van Loo geeft aan om welke reden zij de ASD bezoeken, hieruit blijkt dat er wat andere verwachtingen zijn als waar de ASD voor bestemd is. Antoine licht het een en ander toe. Een onderdeel wat we mee nemen in ons advies is de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze functie wordt nu vervuld door het twee manschap de directeur en hoofd P & O. Raymond Stouten geeft zich direct op als deelnemer van de werkkamer participatie.

6. Adviesaanvraag Lokaal uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang – stand van zaken
Na bespreking van het overleg over de bijeenkomst werkkamers m.b.t. het Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang wordt besloten ook een uitnodiging uit te laten gaan om het gevraagde advies voor de Zuidhoek te bespreken. We doen dit op dezelfde avond. Het een en ander zal enige creativiteit vergen.

7. Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2019 – vaststelling
Rudi van Heezik stelt voor namens de werkkamer jeugd om een concept voorstel te maken die ons middels een enquête inzicht gaat geven in het bestaan en de bekendheid van organisaties op het eiland.

8. Stroomschema advies – vaststelling
Dit wordt vastgesteld.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
• Antoine geeft een toelichting op de vacature van de secretaris en hoe we vooralsnog invulling gaan geven aan het secretariaat.
• Wanneer de cursus voor het up to date houden van de website gaat plaats vinden is nog niet bekend, op verzoek gaat Regina Op de Beek een offerte vragen wat de kosten zijn om dit uit te besteden.

10. Notulen besloten deel vergadering 20 december 2018
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld.

11. Afsluiting
Antoine bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud