Verslag 29 november 2018 Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Chris Hartoog, Coretta de Bruin, Nita Breeuwer, Marlies Wendt, Regina Op de Beek, Henk Top en Marc le Clercq, Rudi van Heezik
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Cees Verweel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.

2. Presentatie-toelichting Liesbeth Boerwinkel
Concept beleidsvisie herziening PGB-beleid
Mevrouw Liesbeth Boerwinkel geeft een toelichting op het concept PGB-beleid en legt uit dat het beleid wordt aangepast om de spelregels voor iedereen duidelijk en transparant te maken. Zowel voor cliënt, zorgaanbieder als gemeente. Daarnaast moet het beleid voldoen aan wetgeving en jurisprudentie.
Signalen over de PGB die verzameld zijn bij cliënten en zorgaanbieders zijn al opgenomen in dit concept. Graag ontvangt de gemeente zoveel mogelijk signalen uit de samenleving en daarom verzoekt mevrouw Boerwinkel dit concept beleid voor te leggen in de werkkamers.
Tijdens de raadsbijeenkomst op 14 januari a.s., waar mevrouw Boerwinkel een toelichting geeft, zou zij graag de extra signalen meenemen. Het is van belang dat er geen cliënten dubbel bevraagd worden.

 • Cliënten doen samen met een Wmo-consulent de PGB-vaardigheidscheck, zodat cliënten ook weten wat het inhoudt om gebruik te maken van de PGB en op deze manier kan ook gecontroleerd worden of iemand PGB-vaardig is.
 • De reguliere procedure is in voldoende begrijpelijke taal geschreven, maar als cliënten er niet uitkomen, kan hulp aan de SVB gevraagd worden. Zij kunnen ook helpen bij de belastingaangifte.
 • In het keukentafelgesprek wordt optie PGB naast ZIN besproken. Ook worden de financiën (eigen bijdrage) besproken en uitgelegd wat gebruik maken van een PGB inhoudt. De eigen bijdrage is voor PGB en zorg in natura gelijk.
 • De gemeente gaat in overleg met de gemeenten Tholen en Beveland om zoveel mogelijk gezamenlijk oplossingen te bedenken. Omdat cliënten niet zelden het gemeentelijk beleid met dat van buurgemeenten vergelijken, is de voorkeur om in deze het beleid Oosterscheldebreed op te pakken.

3. Presentatie-toelichting Mark Aanraad
Plan van aanpak herijking minimabeleid
De heer Mark van Aanraad geeft een toelichting over het plan van aanpak herijking minimabeleid. Kan het duurzamer, structureler voor langere termijn ingezet worden?
Om te herijken moet het kader helder zijn. Er wordt vanuit een 0-meting gestart om subjectiviteit te voorkomen. Het Nibud schetst met behulp van een onderzoek welke groepen er goed of minder goed vanaf komen bij het beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Hiervoor zijn 7 categorieën huishoudtypes gekozen om te onderzoeken. Deze types  worden in den lande veel gebruikt. Deze 7 typen zijn vastgesteld door het College. Het College vraagt de Raad en de Adviesraad mee te denken welke twee types toegevoegd moeten worden. Hiervoor heeft de Adviesraad keuze uit nog 4 typen huishoudens. Van de extra 4 huishoudtypen is geen onderbouwing in welke mate deze voorkomen in onze gemeente. De reden dat ze genoemd zijn is dat ze door andere gemeenten vaak gekozen worden bij vergelijkbaar onderzoek door het Nibud.
De Adviesraad vindt het opmerkelijk dat er in de eerste 7 typen maar 1 is met een zorgvraag. Dit zou te maken hebben met de impact van zorgkosten die aanzienlijk groter is op een een-ouder gezin dan op een meerpersoons-huishouden.
De wethouder wil niet te veel categorieën erbij, maar als er met reden een andere categorie bij moet, dan kan dit meegenomen worden. Als uit reacties na het onderzoek blijkt dat er gaten in het onderzoek zitten, dan is aanvullend onderzoek mogelijk.
Verzoek van de Adviesraad om in het basisonderzoek zoveel mogelijk gemeentespecifieke zaken mee te nemen, met name het gegeven dat in onze gemeente de vergrijzing groter is dan landelijk gemiddeld.
Ook onderzoek naar de bijzondere bijstandsregeling is verwerkt in de opdracht.

Op 10 december is er een raadssessie over dit onderwerp waar de heer Van Aanraad een presentatie geeft. Hierin wordt ook het advies van de Adviesraad meegenomen. Het Nibud gaat in januari/februari het onderzoek uitvoeren en geeft daarna een presentatie van de concept bevindingen aan de Raad en de Adviesraad. Eind februari wordt het rapport opgeleverd en daarna gaat het definitieve rapport als officieel advies naar de Raad en de Adviesraad.
Antoine en de heer Van Aanraad hebben op 6 december een afspraak. Hieraan voorafgaand het verzoek aan de leden door te geven welke extra categorieën wij toegevoegd willen hebben en deze te classificeren, met een korte motivatie waar mogelijk Digitale dienstverlening Mevrouw Olga Riazanova licht toe dat zij, in opdracht van de gemeente, gaat onderzoeken hoe burgers de digitale dienstverlening van de gemeente ervaren. Ze wil te weten komen wat nog mist en/of wat beter kan. Hiervoor gaat ze o.a. zogenaamde (digitale) klantreizen maken (hetzelfde digitale proces doorlopen als de klant doorloopt en zo eventuele knelpunten in het proces in kaart brengen) De vraag aan leden van de Adviesraad is of zij signalen uit de samenleving hierover hebben opgevangen. De werkkamer Jeugd wil in het 1e en 2e kwartaal van volgend jaar de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid onderzoeken. Dit komt in het werkplan van de Adviesraad en raakt alle werkkamers. De uitkomsten kunnen gedeeld worden. Mevrouw Riazanova wil echter al op kortere termijn input, omdat ze over twee maanden met de gesprekken wil beginnen. Uit ervaringen van Adviesraden in andere gemeentes bleek dat inwoners eerder opmerkingen/klachten bij de Adviesraad neerleggen dan direct naar de gemeente gaan. Dit is hier niet het geval. De Adviesraad heeft meer tijd nodig om signalen op te halen, omdat dit via de werkkamers loopt. Het is belangrijk dat de Adviesraad op de hoogte gehouden wordt van de bevindingen en afhankelijk hiervan kan zij eventueel meedenken. Afgesproken  wordt om hierover contact met elkaar te houden. Wellicht kan een combinatie gemaakt worden, waarbij de Adviesraad de werkkamers in zet, en waar mevrouw Riazanova de
vragen kan stellen. De website “MijnSchouwenDuiveland.nl” is onderwerp van het onderzoek. Ook neemt mevrouw Riazanova de digitale bereikbaarheid in geval van laaggeletterdheid mee in haar onderzoek en geeft zij hierover advies.

4. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

a. Besluiten- en actielijst

 • 20180829001 afronden worden aangekondigd in wereldregio en PZC. Antoine probeert hier elke keer redactionele aandacht voor te krijgen, voor of na de vergadering
 • 20181101012 afgerond, staat op de agenda
 • 20181101013 afgerond
 • 20181101014 afgerond, staat op de agenda
 • 20181101015 afgerond
 • 20181101016 afgerond, staat op de agenda

5. Mededelingen
Zowel Nelli Cooman als Cees Verweel hebben zich afgemeld. Nelli heeft een gekneusd evenwichtsorgaan, het kan nog maanden duren voor ze hiervan hersteld is. Cees Verweel heeft een longontsteking.

a. Reactie woonvisie
Deze reactie is ontvangen na het sturen van een ongevraagd advies door de Adviesraad. Met de reactie zijn stukken meegezonden, echter deze zijn al vastgesteld door de Raad. De reactie is door het dagelijks bestuur besproken met de gemeente tijdens het periodieke overleg. Hier is aangegeven dat de Adviesraad graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt. En niet ‘zo nodig’, zoals in de reactie van de gemeente op ons ongevraagde advies is vermeld.


6. Onafhankelijke cliëntondersteuning – gevraagd advies
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt de nodige aandacht binnen de gemeente. Dit blijkt wel uit de deelname aan de koplopersgroep, georganiseerd door Ieder(In). De gemeente doet haar best om het goed op de kaart te zetten en er meer uit te halen dan nu het geval is. Toch is niet overbodig dat de Adviesraad haar mening en het gegeven advies over dit onderwerp naar buiten brengt. Hiervoor neemt Antoine contact op met Aad vd Wouden om een stukje redactionele inhoud te krijgen in de Wereldregio en hij zal ook wethouder Van den Bos benaderen om nog eens persoonlijk toe te lichten welk belang wij hechten aan de onafhankelijke cliëntondersteuning.

7. Regionaal beleid Sociaal Domein – gevraagd advies
De bijlage is niet ontvangen van de gemeente. Binnenkort heeft het dagelijks bestuur  een afspraak met de gemeente over de evaluatie. Er komt een nieuw regionaal beleid en hierover wordt advies gevraagd bij de Adviesraad.

8. Terugkoppeling werkgroep aanpak ‘Lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’.
De werkgroep vraagt toestemming om aan de slag te gaan met de volgende punten:

 • Afspraak met de beleidsambtenaar in december (informeel) om vragen te stellen. Wie hier bij wil zijn, is welkom. Advies is om de afspraak met zowel de huidige beleidsambtenaar als met de nieuwe beleidsambtenaar te maken.
 • In januari (op een maandag- of donderdagavond) worden de leden van de werkkamers uitgenodigd, waarbij de avond start en eindigt met een plenaire bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wil de werkgroep informatie ophalen. Na een uitgebreide discussie over wie uit te nodigen om niemand te passeren, wordt besloten dat de werkgroep zelf bepaalt welke leden van de werkkamers ze uitnodigen, waarbij niet te ‘eng’ wordt uitgenodigd. Marlies stuurt vanuit het secretariaat de uitnodigingen en ontvangt van de werkgroep de namen en een opzet van de tekst.
 • In de 2e helft van januari/1e helft februari schrijft de werkgroep een pre-advies wat voorgelegd wordt aan de Adviesraad die dan in totaal een advies geeft. Het is van belang dat er op papier gezet wordt wat het proces gaat zijn en hoe de invulling van de bijeenkomst wordt. Het tijdspad is minder van belang, het moet zorgvuldig gebeuren.

9. Werkplan 2019
Dit wordt in het besloten gedeelte besproken.

10. Concept vergaderschema 2019
Donderdag 24 januari
Donderdag 21 februari
Donderdag 21 maart
Donderdag 25 april
Donderdag 16 mei
Donderdag 06 juni
Juli – zomervakantie
Donderdag 22 augustus
Donderdag 19 september
Donderdag 24 oktober
Donderdag 21 november
Donderdag 19 december

11. Website – advies m.b.t. uitstraling
De gemeente mist op de website een gezicht bij de namen van de leden en een korte toelichting met de reden waarom ze zitting hebben in de Adviesraad.
Voor de volgende vergadering wordt van alle leden een profielfoto gemaakt door een professionele fotograaf. Regina organiseert dit. 
Er is nog geen Google Analytics aan de website gekoppeld, er is dus nog geen inzicht in
de bezoekersaantallen. De Adviesraad vindt dit belangrijk en besloten wordt dat dit gekoppeld moet worden. Regina gaat hier opdracht voor geven.

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Marlies

 • Op 12 december van 9.00 – 10.00 uur vindt een gesprek plaats tussen Debbie Boer van de gemeente en een afvaardiging van de Adviesraad (Henk, Rudy, Antoine, Coretta) inzake de nieuwe opdrachtformulering voor het SMWO. De vraag van de Adviesraad: wat is precies de opdracht die aan het MWO gegeven is, welke doelstellingen zijn hieraan gekoppeld en welke prestaties worden verwacht. Uit de samenleving zijn signalen ontvangen dat vrijwilligers niet goed begeleid worden vanuit het SMWO. Ook is op de website de informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning niet duidelijk. Wellicht kan de Adviesraad bij het opstellen van de nieuwe opdracht aan SMWO hierin mee denken.
 • De Adviesraad heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een communicatiesessie voor kwaliteitsonderzoek in Zeeland. Het SVWO gaat onderzoeken wat cliënten vinden van de individuele en groepsbegeleiding. Hiertoe wil men advies van onder andere de Adviesraad hoe gecommuniceerd moet worden met deze mensen/hoe ze dat onderzoek zo goed mogelijk kunnen doen. Gelet op de drukke agenda wordt dit verzoek ter kennisgeving aangenomen, mede omdat het breed in de regio is uitgezet.

Het DB is bezig met een soort ‘wegwijzer adviesraad’ voor intern gebruik, waarin met tips en informatie, o.a. over hoe procedures lopen bij gevraagd en ongevraagd advies. Dit is een dynamisch document waarvan het beheer bij het secretariaat ligt. Marlies mailt dit aan de leden.

Marc

 • Marc merkt op dat het goed is dat er onderscheid gemaakt wordt qua openbaarheid van stukken tussen interne en externe documenten. Dat is een goede zaak, maar dit dan graag ook op de website doorvoeren en opletten dat hier geen concept documenten op worden geplaatst.
 • De werkbelasting is behoorlijk hoger dan bij de sollicitatie naar deze functie is aangegeven dat deze zou zijn. Is het mogelijk met de gemeente te overleggen wanneer stukken worden aangeleverd en in welke fase de Adviesraad wordt betrokken? Marc heeft wel een idee hoe de werkbelasting in de perken Wellicht is het een idee om bij zaken waar de Adviesraad te laat de stukken van krijgt, te publiceren dat de Adviesraad geen advies heeft kunnen uitbrengen wegens het te laat ontvangen van de stukken. Zo ziet de samenleving waarom de Adviesraad geen advies over sommige zaken an geven. Het dagelijks bestuur vraagt Marc zijn suggesties in dit kader door te geven, bespreekt deze en komt hier op terug.

13. Afsluiting
Antoine dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.50 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud