Verslag 21 februari 2019 Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis Kerkwerve

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Coretta de Bruin, Nita Breeuwer, Regina op de Beek, Marc le Clercq, Christine Nuis, Chris Hartoog, Klazine Tuinier en Minke van Leth van Hersteltalent
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Rudi van Heezik, Henk Top, Rudolf Jan Boom
Afwezig zonder kennisgeving: Cees Verweel 

1. Opening
Antoine opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. In het bijzonder de dames van Hersteltalent. Zij stellen zich voor en vertellen wat Hersteltalent doet:
Hersteltalent is per 1 januari door de gemeente ingehuurd, naast het SMWO, voor onafhankelijke cliëntondersteuning en de crisiskaart, waardoor het aanbod voor cliënten breder wordt. Het verschil ten opzichte van het SMWO is dat bij Hersteltalent gewerkt wordt met mensen die ervaringsdeskundige zijn en deskundig geschoold zijn. Om de onafhankelijkheid te bewaken biedt Hersteltalent hier geen Wmo-begeleiding. 

Hersteltalent denkt een doelgroep te bereiken die voor andere organisaties lastiger te bereiken is, juist omdat zij met ervaringsdeskundigen werken. Het contract met de gemeente betreft 8 uren in de week, echter is Hersteltalent 16 uur in de week aanwezig in het gemeentehuis. Zij investeren zelf ook 8 uur om de bekendheid te vergroten. De crisiskaart is een kaartje op bankpasformaat waarop staat hoe iemand, die in de war is, benaderd kan worden. Dit is een samenvatting van het crisisplan wat is opgesteld en is bedoeld als preventieve werking.

2. Vaststellen verslag vorige vergadering en n.a.v.
Marc verzoekt om het verslag van de vorige vergadering nog eens goed te bekijken en indien nodig aan te passen voordat het op de website gepubliceerd wordt. Met inbegrip van bovenstaand verzoek, wordt het verslag vastgesteld.

a. Besluiten- en actielijst
20181129024 dit punt blijft staan
20181220031 dit punt blijft staan
20190124035 dit punt kan ervan af
20190124036 dit punt kan ervan af
20190124037 dit punt kan ervan af
20190124038 dit punt blijft staan
20190124039 dit punt blijft staan
20190124040 dit punt blijft staan, Annita vraagt de stukken op
20190124041 dit punt blijft staan
20190124042 dit punt blijft staan. Het gaat hier om de webmaster als extern bureau.

3. Mededelingen

 • Powerpoint SMWO
  Deze wordt als kennisgeving aangenomen.
 • Notulen Zeeuwse Adviesraden Wmo/Sociaal Domein en bijbehorende presentatie
  De presentie wordt als kennisgeving aangenomen.
  Antoine en Henk zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst en het dagelijks bestuur heeft vraagtekens bij het belang van een dergelijke website. De verdere ontwikkeling hiervan wordt met belangstelling gevolgd, maar wat het dagelijks bestuur betreft is Schouwen-Duiveland niet een van de zeven gemeenten die deelneemt.
 • Uitnodiging Themabijeenkomst Splinter Zeeland
  Antoine gaat hier naar toe. Annita meldt hem aan.
 • Verslag startbijeenkomst koploper cliëntondersteuning met bijlagen en Plan koploper
  Antoine, Henk en Coretta zijn bij deze bijeenkomst aanwezig geweest. Zij hebben hier vooral aangegeven dat uitgezocht moet worden wat de problemen zijn en daar mee aan de slag te gaan. Daarnaast ook het belang van eigen regie en samenwerking aangegeven. De bijeenkomst heeft geresulteerd in bijlage 7, het projectplan. In dit projectplan komt wel terug wat met name Coretta aangegeven heeft. Dit is echter wel een vrijblijvend plan. Antoine stelt in overleg met Coretta een reactie op, die voor 1 maart wordt teruggekoppeld. 

Participatie:
Mark en Antoine zijn bij een bijeenkomst geweest inzake participatie. Bureau Berenschot heeft een voorzet voor een kaderbrief Participatie gemaakt. Hierin zijn alle initiatieven die in ontwikkeling zijn bij de gemeente samengevat, om er een geheel van te maken. Dit is gepresenteerd op voornoemde bijeenkomst. Hier is een aantal suggesties op gedaan en deze zouden verwerkt worden en naar de Adviesraad worden gezonden voor een eerste advies.  

4. Conceptadvies strategische koers De Zuidhoek
Dit advies wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Annita past het advies aan in de huisstijl van de Adviesraad en stuurt het naar Antoine. 

5. Conceptadvies lokaal uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

 • In dit advies moeten nog 3 punten worden verwerkt, dit doet Antoine.
 • De spelling van Skaeve Huse is met een z i.p.v. met een s. Ook dit wordt aangepast.
 • De zin: “Verder worden er in het plan en de bijlagen verschillende definities voor gelijke termen gebruikt” wordt uit het advies gehaald omdat dit onduidelijk kan zijn en geen toegevoegde waarde heeft.
 • Dit document is het advies en geen verslag van de bespreking.

Ter toelichting: 
Een Skaeve Huze is een vorm van huisvesting voor mensen die niet in reguliere woningen terecht kunnen. 
De wethouder heeft het stuk al in concept ontvangen in verband met plaatsing van een artikel in de Wereldregio. Hij is geschrokken van de inhoud van het advies, feitelijk moeten er nu allerlei wijzigingen op de nota komen. 
Antoine maakt van dit stuk een definitief advies.

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Antoine

 • Alle leden van de Adviesraad krijgen een factuur van de gemeente voor terugbetaling van 1 maand vergoeding omdat er vorig jaar 1 maand te veel is uitbetaald. Graag nagaan of dit klopt.
 • Er komt een vacature voor de functie van secretaris. De nieuwe secretaris kan zich volledig op de inhoud richten omdat de uitvoerende werkzaamheden van het secretariaat uitgevoerd worden door Annita. De gemeente heeft hiervoor met Annita een overeenkomst gesloten.

Regina

 • Tot wanneer loopt contract met Janpeter? 
  De gemeente had een contract tot 1 januari jl. Indien nodig, kan Janpeter nog ingehuurd worden.   
 • Maandag ontvangen we de offerte voor het onderhoud aan en bijhouden van de website. Met Jan Willem moet besproken worden dat werkzaamheden wel op korte termijn uitgevoerd moeten worden.
  Uit Google Analytics blijkt dat ongeveer 10 unieke bezoekers per dag de website bezoeken. Regina vraagt bij de gemeente na of het mogelijk is dat er op de website van de gemeente een link naar de website van de Adviesraad komt. Hierdoor krijgt de Adviesraad meer bekendheid.  

Coretta
Wil graag een keer meekijken hoe je een advies schrijft naar aanleiding van de input die uit de bijeenkomsten van de werkkamers komen. 

Christine
Zijn er basisvoorwaarden hoe een advies opgebouwd wordt? 
Dit is afhankelijk van het dossier en van degene die het advies maakt. Het is niet erg als de stijl wat anders is, het gaat om de inhoud. Dit punt komt ook terug bij de evaluatie. 
In de evaluatie komt ook de rol van Zorgbelang Brabant/Zeeland aan de orde. De evaluatie wordt door externen gedaan, maar de opdracht komt van de gemeente. Tijdens de evaluatie kan ook onderzocht worden of ondersteuning nog nodig is.
De bedoeling is dat de evaluatie in het voorjaar plaatsvindt. Een definitieve maand/datum is nog niet bekend. De gemeente gaat op zoek naar partijen die dit kunnen faciliteren en maakt dan een voorstel voor de evaluatie. 

Chris
Gaat de evaluatie over de Adviesraad zelf? 
Dit is het geval, maar alles wat er mee samenhangt kan op tafel komen. De gemeente komt met een opzet voor onderwerpen voor de evaluatie. Als het evalueren van de opzet van werkkamers en het omgaan met de adviezen hier niet bij staat, dan kan dat toegevoegd worden. 

7. Afsluiting
Antoine bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud