Verslag 23 april 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, via Skype

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Christine Nuis, Chris Hartoog, Nelli Cooman

Afwezig met kennisgeving: Henk is niet aanwezig wegens technische problemen met Skype.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Marc merkt op dat hij het een goed verslag vindt.
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Besluiten- en actielijst
De vergadering van maart is wegens de coronacrisis niet doorgegaan. In de tussentijd is punt 20191024074 afgerond. Er is geen verslag van de genoemde bijeenkomst behorend bij dit punt, maar er zijn wel een aantal bijeenkomsten geweest waar Christine bij aanwezig is geweest. Christine heeft aan mevrouw Bongers (gemeente) gevraagd om een planning. Deze is ontvangen en als bijlage bij de stukken voor deze vergadering gevoegd. Coby heeft de actie- en besluitenlijst op dit punt aangepast naar afgerond. De overige punten van de lijst worden niet besproken.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Reactie ongevraagd advies sociale kaart
  Dit wordt bij punt 6 besproken.
 • Koplopergemeenten cliĆ«ntondersteuning – vooraankondiging
  Hier is een extra bericht over gekomen. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot 17 juni en zal waarschijnlijk via een webinar gedaan worden.
 • Verzonden ongevraagd advies preventie alcohol- en drugsproblematiek
  Dit wordt besproken bij punt 5.
 • Reactie ongevraagd advies loonregeling tewerkgestelden
  Dit wordt besproken bij punt 7.

5. Ongevraagd advies preventie alcohol en drugsproblematiek
Op 22 april jl. heeft Coby de toekenning van het zaaknummer ontvangen van de gemeente, gedateerd op 27 maart. Het is nu afwachten.

6. Reactie ongevraagd advies sociale kaart
Hier komt geen reactie op vanuit de vergadering.

7. Loonregeling
Ruud heeft hier schriftelijk op gereageerd en heeft dit als voldoende gezien. Er wordt verwezen naar een regeling en dit wordt voor de zomer uitgebracht. Dan pas kunnen we verder kijken.
Voor nu is het akkoord en reageren is niet nodig.

8. Stand van zaken werkgroepen
Wmo
Christine heeft op 30 maart het plan naar Coby gestuurd, maar vindt dit niet terug in het werkplan wat nu besproken wordt. Coby kijkt dit na.
Participatie
Marc heeft telefonisch contact gehad met de betrokken ambtenaar en er zou een vervolgafspraak plaatsvinden op het gemeentehuis. Wegens de coronacrisis is deze afspraak geannuleerd. Een nieuwe datum volgt nog.
Jeugd
Hier is niets over te melden.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.52 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud