Verslag 19 december 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikze

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Nelli Cooman, Rudolf Jan Boom Cees Legemate en Reina Douma van het Seniorenforum Afwezig met kennisgeving: Chris Hartoog, Christine Nuis, Marc le Clercq, Rudi van Heezik, Henk Top 
 
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom en met name de toehoorders. 
 
2. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld zoals verzonden. 
 
3. Presentatie mw Liesbeth Boerwinkel ‘Opvang en wonen met zorg’
Mevrouw Boerwinkel geeft een toelichting op dit onderwerp.  In Brabant en de randstad wordt strenger beleid gevoerd met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor zorgaanbieders die bijvoorbeeld een zorgboerderij willen starten. Externe partijen ontdekken nu de ruimte op Schouwen-Duiveland en deze zorgaanbieders willen door het kopen van een woning of boerderij zich hier gaan vestigen. Als de gemeente de PGB niet controleert en niet evalueert kan dit een mooi verdienmodel voor deze ondernemers zijn, wat niet gewenst is.  De gemeente wil kwalitatief goede zorg bieden voor doelgroepen, primair voor de inwoners van Schouwen-Duiveland. Er is echter geen eenduidige integrale reactie vanuit de gemeente, geen beleidsvisie en geen afwegingskader. 
 
In september waren er vijf aanvragen van zorgaanbieders. Hier is de gemeente van geschrokken en het College heeft aangegeven dat alle aanvragen on hold gezet moesten worden. Aan mevrouw Boerwinkel is gevraagd om een adviesaanvraag te doen en deze is door iedereen positief ontvangen. Er kan echter niet te lang gewacht worden. Daarom is in het advies gezet dat alles on hold gaat tot de beleidsvisie Opvang en Wonen met zorg is vastgesteld. Deze beleidsvisie moet in de tweede helft van 2020 klaar zijn. Het doel van deze beleidsvisie is het stimuleren van gewenst aanbod en het weren van ongewenst aanbod. Er is één uitzondering gemaakt voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hier is al een lokaal uitvoeringsplan voor wat aangesloten is op het landelijk programma ‘Weer thuis!’ en er wordt samengewerkt met de hele regio.

 • De gemeente gaat uit van de volgende zorgdoelgroepen (landelijk erkende categorieën)
 • inwoners met een beperking
 • inwoners met een psychische kwetsbaarheid of aandoening
 • jeugdigen en ouders
 • kwetsbare ouderen
 • inwoners die door persoonlijke maatschappelijke problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Van deze doelgroepen wil de gemeente met spoed vraag en aanbod laten onderzoeken, maar signalen uit het veld zijn ook relevant.  In januari start een onderzoeksbureau met het raadplegen van data die landelijk bekend is en zij sturen naar alle zorgaanbieders een enquête. Daar wordt een rapportage van gemaakt. Deze rapportage wil de gemeente graag delen met de werkkamers Wmo en Jeugd. De gemeente wil in een bijeenkomst met de werkkamers graag horen of wat is opgehaald ook herkend wordt door de aanwezigen. Voorkeur is om eind februari de werkkamers bij elkaar te roepen. Doel van de gemeente is dat de beleidsvisie gedragen moet zijn door de samenleving. Kort na 8 januari wordt een datum geprikt voor de bijeenkomst. Via Annemarie wordt dit aan Coby doorgegeven. 
 
4. Vaststellen verslag vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Besluiten- en actielijst
20181129024  blijft staan
20181220031  blijft staan
20190919068A  dit punt staat op de agenda
20190919072  blijft staan, het verslag is er nog niet
20191024073 is besproken en toegezegd. Dit punt is afgerond
20191024074 blijft staan
20191024075 dit punt is afgerond
2019024076 dit punt is afgerond

5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Begroting
  Deze wordt bij punt 6 besproken.
 • Rapportage evaluatie sociaal domein + samenvatting door berenschot uitgevoerd Het rapport staat vol met aanbevelingen. De continuïteit van de zorg is gewaarborgd, maar er is wel het één en ander op aan te merken.  Er is een overzicht van wat er moet gebeuren, maar niet wie dit gaat doen en/of wanneer. Margreet van Heest (programmamanager) en Janny de Jonge hebben zichzelf uitgenodigd voor de vergadering van 16 januari in verband met het advies over de sociale kaart. Zij zijn welkom bij deze vergadering. Er kan dan ook met Margreet besproken worden wat de vervolgstappen zijn op de uitkomsten van de rapportage.  Coby geeft aan Margreet van Heest door dat zij en Janny de Jonge welkom zijn bij de vergadering van 16 januari.
 • Uitnodiging Zorgbelang
  De bijeenkomst is op 7 februari. De definitieve uitnodiging volgt nog.
 • Raadsbrief + ledenbrief versnellingsagenda decentralisatie beschermd wonen
  Dit is ter kennisname.
 • Adviesverzoek opvang en wonen met zorg
  Dit is toegelicht en besproken.
 • Subsidieprogramma 2020
  Dit is ter kennisname. Het geeft een mooi inzicht waar het geld naartoe gaat
 • Verzoek VAC  
  Chris Hartoog neemt contact op met het VAC. Het VAC is al lid van de werkkamer.
 • Cliëntervaringsonderzoek WMO
  Dit is ter kennisname. De meeste mensen zijn wel tevreden. Wat opviel is dat 60% niet bekend is met onafhankelijke cliëntondersteuning. Aan Margreet wordt (op 16/1) voorgesteld om hier meer aandacht voor te hebben zodat inwoners weten dat onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat en wat het is.
 • Verzonden advies ‘Bekendheid…sociale kaart’
  Dit is ter kennisname, hiervoor willen Margreet van Heest en Janny de Jonge op 16 januari naar de vergadering komen.
 • Infogids ‘bij-de-handje’
  Dit is ter kennisname. Coby merkt op dat de adviesraad er bekaaid vanaf komt qua vermelding. Alleen de website staat vermeld, het e-mailadres niet. Coby geeft dit door.
 • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk Schouwen-Duiveland + begeleidend schrijven Aantal punten die door de Adviesraad zijn aangebracht zijn al meegenomen in een eerder stadium. 
 • Handreiking ‘Adviseren kun je leren’, training Nita, Coretta en Coby gaan hier naartoe, Coby meldt iedereen aan. Als factuuradres de adviesraad opgeven. 
 • Nieuwsbrief november
  Deze is ter kennisname.
 • Uitnodiging SMWO
  Bedenk- en beweegsessie onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze is op 20 januari van 16.00 – 20.00 uur. Henk en Antoine gaan. Coby verzorgt de aanmelding.

6. Begroting 2020
Dit punt wordt in januari besproken omdat Henk en Marc niet aanwezig zijn.  

7. Adviesverzoek ‘Opvang en wonen met zorg’
Er wordt een werkkamerbijeenkomst georganiseerd voor alle werkkamers, zonder selectie. Er kan alvast een concept uitnodiging gemaakt worden.

8. Verzoek VAC
Dit punt is al besproken bij de ingekomen stukken.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Coby
Verzoek van Henk: declaraties over 2019 graag voor 2 januari bij Henk indienen.  
Cees Legemate
Een compliment voor de manier van vergaderen.  
Hoeveel keer hebben de kamers in 2019 vergaderd? Antoine licht toe waarom dat maar twee keer is geweest.  
Rudolf Jan
Is seniorenforum een adviesclub? Dit is een samenwerkingsverband vanuit alle ouderenbonden. Ook het Rode Kruis is betrokken. De leden zijn ook vertegenwoordigd in de werkkamers.
Antoine
Tijdens de vergadering van 16 januari moet de invulling van de vacatures, de evaluatie van het jaarplan en het jaarplan 2020 besproken worden.  

10. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.39 uur. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud