Verslag 16 januari 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikzee

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, , Rudolf Jan Boom, Henk Top, Marc le Clercq, Rudi van Heezik, Christine Nuis Janny de Jonge, Margreet van Heest, Anne-Marie Gravendeel (gemeente)
Afwezig met kennisgeving: Chris Hartoog, Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezigen van de gemeente. Zij stellen zich voor aan de leden van de Adviesraad.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Bekendheid sociale kaart: uitleg Janny de Jonge en Margreet van Heest
Mevr. Van Heest bedankt de Adviesraad voor het ongevraagd advies inzake de sociale kaart.
Mevr. De Jonge geeft uitleg waarom is gekozen voor deze vorm, de voor- en nadelen en verdere ontwikkelingen met betrekking tot de sociale kaart.
Uit de aanbeveling van de Adviesraad komt ook duidelijk naar voren waar de verbeterpunten liggen, dit wordt aan het einde van de presentatie besproken. De medewerkers willen ook graag weten wat de verwachtingen zijn van de Adviesraad in hoe zij meegenomen willen worden in het traject van het ongevraagd advies.

In een notendop wordt verteld hoe de sociale kaart tot stand gekomen is en hoe de gemeente er mee omgaat. Zowel intern als extern was er vraag naar de sociale kaart. Deze is gevuld en ook musea, sport, verenigingen en dergelijke zijn toegevoegd op de kaart.

 • Het gebruik wordt bijgehouden en uit de statistieken blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de sociale kaart. Ook door organisaties en consulenten van de gemeente als zij op keukentafelgesprek zijn.
 • De enorme piek in september is ook de gemeente opgevallen. De reden hiervan is niet duidelijk.
 • Het onderhoud wordt gedaan door de organisaties zelf. Een keer per drie of vier maanden wordt een mail gestuurd naar elke organisatie die op de kaart staat met de vraag of de gegevens nog kloppen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders om te zorgen dat de contactgegevens kloppen. De respons op deze mail is overigens goed, er komt 80% respons op, waardoor de gegevens echt actueel zijn. Bij elke aanbieder staat een doorlink naar de eigen website.
 • Met een aantal doelgroepen heeft de gemeente om tafel gezeten om tips te geven zodat zij beter gevonden konden worden.
 • Er wordt continue gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn. Zo was er eerst alleen een groot menu, nu zijn er in het menu trefwoorden in blokjes gezet, zodat er concreter gezocht kan worden.
 • Nieuwe personeelsleden binnen de afdeling WWL krijgen ook uitleg over de sociale kaart.
 • Er wordt promotie gemaakt op bijvoorbeeld bijeenkomsten met nieuwe inwoners en er worden informatiemiddagen georganiseerd in de dorpshuizen. De aanbevelingen die de Adviesraad heeft gedaan worden ter harte genomen. De gemeente staat open voor verbeteringen. Er is veel geïnvesteerd in de sociale kaart om vooral bekendheid te krijgen. Medewerkers worden er steeds aan herinnerd dat dit helpend is. Het blijft echter lastig om de inwoners te informeren. Inwoners die nog geen ondersteuning nodig hebben, pikken het niet op. Het is belangrijk dat op het moment dat inwoners ondersteuning nodig hebben, zij deze makkelijk kunnen vinden. De gemeente probeert het zo breed mogelijk uit te dragen, suggesties om dit nog beter te doen zijn welkom. Over de toegankelijkheid van informatie gaat de gemeente samen met partners verder nadenken. Hier wordt ook de sociale kaart in meegenomen.
 • De gemeente heeft wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en met name de gerichtheid van de zoekfuncties, de website geselecteerd op gebruiksvriendelijkheid. Vooral voor de gebruikers die digitaal niet of niet goed digitaal vaardig zijn. Maar hier is de gemeente afhankelijk van de organisatie die het beheert. Concrete suggesties voor verbetering graag aan mevr. De Jonge doorgeven.
 • Het is belangrijk dat veel mensen weten van de sociale kaart en daarom worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in dorpshuizen. Maar ook hier geldt: mensen gaan vaak pas op zoek naar informatie als ze het nodig hebben.
 • Onlangs was de eerste bijeenkomst, waarbij een flyer is meegenomen. Dit werd erg gewaardeerd door inwoners. Ook het SMWO heeft een aantal flyers gericht op een bepaalde doelgroep. Uit de evaluatie Sociaal domein blijkt dat een deel van de inwoners niets heeft met het digitale, maar de informatie die nu op de sociale kaart staat, is te veel om op papier te zetten en te verspreiden. Er is ook nog veel vraag naar de papieren gemeentegids. Deze was echter niet van de gemeente en de gemeente gaat deze ook niet maken.
 • Er wordt, in overleg met de huisartsen, maandelijks een nieuwsbrief naar de huisartsen gezonden door de gemeente met informatie welke mogelijkheden er allemaal zijn en naar welke instanties doorverwezen kan worden.
 • Uit de enquête kwam naar voren dat er ook organisaties elders uit het land op de sociale kaart staan. Dit heeft er mee te maken dat sommige hulp niet op Schouwen-Duiveland wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op Walcheren en soms zelfs verder weg als het specialistischer wordt. Nu staan gecontracteerde aanbieders op de sociale kaart op vindbaarheid, maar er wordt aan gewerkt om te kunnen zoeken op aantal kilometers. Ook is aan de zijkant van de sociale kaart een alternatief dichterbij te zien.
 • Wijzigingen kunnen via het contactformulier op website doorgegeven worden door iedereen. Deze wijzigingen komen bij mevr. De Jonge terecht en zij bekijkt of de wijziging
  doorgevoerd kan worden. Organisaties moeten zelf zorgen dat ze op de juiste naam gevonden worden.
 • Eén van de redenen van de Adviesraad om deze enquête te houden is omdat er tijdens de kick-off organisaties bij elkaar aan tafel zaten, die niet van elkaars bestaan af wisten. De gemeente organiseert 1x per jaar een meeting met partners, maar medewerkers bij die organisaties wisselen ook, dus het valt niet mee om daar een relatie mee op te bouwen.
 • De vindbaarheid en werkwijze sociaal domein worden meegenomen in de evaluatie sociaal domein.

De Adviesraad verwacht een reactie vanuit het College op het ongevraagd advies.
 
4. Afspraken bespreking aanbevelingen rapport BMC met Margreet van Heest
Het rapport is nu definitief.
De voorzitter heeft de wethouder gesproken en hij gaf aan zelf aanwezig te willen zijn bij de bespreking van het rapport met de gemeente. Er wordt een afspraak gemaakt met de wethouder.
De Adviesraad brengt informatie over het rapport naar buiten. Dit is een tussentijdse evaluatie, over een jaar komt er een evaluatie over de Adviesraad. De bedoeling is dat er op 31 januari aandacht aan besteed wordt in de Wereldregio en de PZC.
De leden van de Adviesraad brengen tot die tijd er zelf niets over naar buiten. Op donderdagmiddag 30 januari wordt er een bericht gestuurd naar de leden van de werkkamers, waarbij een uitnodiging mee wordt gestuurd om reacties/aanbevelingen op het rapport door te geven.
Ook de betreffende ambtenaren krijgen het rapport voor 31 januari zodat zij het niet uit de krant hoeven te vernemen. Zij overleggen op 6 februari. Mevr. Van Heest wil graag aangeven hoe ze de verbeteringen wil gaan oppakken en daarom maakt zij een college advies nadat het rapport in de openbaarheid is gebracht. Ook moeten er verdere afspraken gemaakt worden om de relatie met de bestuurder wat aan te halen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning:
Het is bij de gemeente bekend dat dit onvoldoende bekend is bij de inwoners. Voorheen ging dit via MEE maar in Zeeland bestaat MEE niet meer, waardoor expertise verloren is gegaan. Er wordt nu hard aan gewerkt om een verbeterslag te maken en Schouwen-Duiveland is koploper gemeente geworden in een landelijke setting voor de regio Zeeland. Daar heeft de gemeente ook middelen voor gekregen. Deze middelen worden ingezet om in de Oosterschelde regio een grotere bekendheid te krijgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Hier is een heel programma voor.

In het eerste kwartaal 2020 wordt een dialoogtafel georganiseerd op Schouwen-Duiveland en volgende week wordt in een spelvorm een bijeenkomst gehouden. Bij de uitnodiging voor een keukentafelgesprek is het belangrijk dat aangegeven wordt dat cliënten een bekende uitnodigen bij het gesprek. Dit is een aandachtspunt voor de gemeente.

Rapportage evaluatie sociaal domein:
Het evaluatierapport gaat ter vaststelling naar de gemeenteraad, samen met een plan van aanpak waarin een aantal strategische doelen gesteld worden met een stappenplan. Er wordt ook een maatschappelijke agenda gemaakt met partners. Zodra dit er is, wordt de Adviesraad erbij betrokken om input te geven, maar ook om te weten wat de actielijnen zijn. Projectleider is mevr. Korkmaz, zij coördineert de actielijnen die er aan komen. Dat zie je voor een deel terug in de uitvoeringsagenda en voor een deel in de maatschappelijke agenda. Op 4 februari wordt de uitvoeringsagenda in het College besproken, daarna komt het richting de Adviesraad om te weten wat de urgente zaken zijn. Marc vraagt of het zeker is dat alles wat op die agenda staat, ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden nu de gemeente onder financieel toezicht staat. Voor 80% is dat zeker dat dit kan. Het toezicht is op onderdelen. Alles wat niet is opgenomen in de begroting maar toch moet gebeuren, moet ter goedkeuring naar de provincie.
Een van de redenen waarom de gemeente onder toezicht staat is dat provincies hebben afgesproken scherper te kijken naar jeugdhulp. Buiten het feit dat er een tekort moet worden ingelopen, wil de Raad meer ruimte om keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun ambities. De gemeente is nu bezig met een grote operatie om alle budgetten/uitgaven goed te bekijken. Wat blijft er dan nog over als wat geschrapt kan worden, geschrapt wordt? Dat zijn keuzemogelijkheden. De keuze ligt uiteindelijk altijd bij de raad. Nu gaat de gemeente als eerste aan de slag met problemen die al getackeld zijn. Voor nieuwe punten moet specifiek toestemming gevraagd worden. Als de Adviesraad nieuwe voorstellen heeft die geld kosten, is daar geen ruimte voor. Tenzij er iets anders voor opgegeven wordt, maar ook dan is het nog steeds een politieke beslissing.
Mevr. Van Heest verzoekt de Adviesraad om wel input te blijven leveren. Signalen vanuit de bevolking zijn belangrijk en kunnen de Raad helpen keuzes te maken.
Zodra het plan er is en de Raad heeft het goedgekeurd, is het toezicht weg.

5. Vaststellen verslag vorige vergadering
Bij de aanwezigen staat Christine Nuis niet vermeld, zij was wel aanwezig. Dit wordt aangepast. Onderaan punt 3 Opvang en beschermd wonen: gemeente laat onderzoek doen naar vraag en aanbod. Coby zou een afspraak hebben vanmiddag over het proces, maar de afspraak is verzet. Coby houdt vinger aan pols. Zij krijgt maandag een nieuwe datum door. Met inbegrip van de wijziging worden de notulen goedgekeurd.

Besloten deel
Hier is het rapport besproken. Niet alles is aan de orde geweest, maar wat nodig was is besproken. Aanbeveling 3.4 moet worden: naar aanleiding van aanbeveling 3.4. Bij de aanwezigen staat Christine Nuis niet vermeld, zij was wel aanwezig. Dit wordt aangepast. Met inbegrip van de wijziging worden de notulen goedgekeurd.

Besluiten- en actielijst
20181129024 blijft staan
20181220031 blijft staan
20190919068A kan er van af
20190919072 kan ervan af
20191024074 blijft staan
20191024075 dit punt is afgerond
20191024076 dit punt is afgerond
20191219077 dit punt is afgerond
20191219078 blijft staan, het is onduidelijk of er contact is opgenomen
20191219079 dit punt is afgerond
20191219080 dit punt is afgerond
20191219081 dit punt is afgerond
20191219082 dit punt is afgerond
20191219083 blijft staan

6. Mededelingen en ingekomen stukken

 • 20191219 Formele brief financieel toezicht
  Ter kennisname.
 • IJslands preventiemodel
  Ter kennisname, wordt bij punt 8 besproken
 • Verslagen bijeenkomst ‘Vitale jeugd Schouwen-Duiveland’
  Ter kennisname, wordt bij punt 8 besproken
 • Raadsbrief aanpak tekort jeugdhulp
  Dit is ter kennisname.
 • Aangepaste bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp
  Ter kennisname
 • Uitnodiging informatie- en discussiebijeenkomst Jeugdhulp
  Deze bijeenkomst is 5 februari, Nita, Coretta en Henk gaan hier naartoe. Coby meldt hen aan.
 • Uitnodiging Zorgbelang Zeeland
  Deze bijeenkomst is 7 februari. Hier gaan Christine, Henk en Antoine naartoe. Coby meldt hen aan.
 • Handreiking De Koepel: Energietransitie en adviesraden Sociaal Domein
  Dit is ter kennisname.
 • Verzonden en ongevraagd advies loonregeling
  Dit is ter kennisname.

7. Begroting 2020

 • Met de kennis die de Adviesraad nu heeft, is het een reële begroting. Mark merkt op dat hij graag de begroting van vorig jaar ernaast ziet. Dit wordt vanaf volgend jaar gedaan, dan komt er een begroting 2020, de uitgaven 2020 en een begroting 2021.
  Het stukje tussen haakjes bij punt 1 Onkostenvergoeding (in 2019 gold….) wordt verwijderd uit de begroting of aangepast naar het bedrag van 2020).
 • Declareren onkosten buiten het eiland (km vergoeding):
  Voor het berekenen van het aantal kilometers kun je rekenen vanaf huis als je buiten het eiland moet zijn. Declaraties kunnen bij Henk ingediend worden.
 • In november wordt het lidmaatschap van De Koepel geëvalueerd. Wat heeft het opgeleverd. Dit wordt eerst nog in het dagelijks bestuur besproken.
 • De begroting wordt vastgesteld en Coby stuurt deze toe aan Anne-Marie.

8. Stand van zaken werkgroepen: bijeenroepen werkkamers
De werkgroep Jeugd heeft overleg gehad met de ambtenaren Marlys Schild en Ronald van Dongen waar besproken is wat de stand van zaken is bij de gemeente met betrekking tot preventie en toekomstbestendigheid. Mevr. Schild kent het IJslands preventiemodel en juicht het initiatief van de werkgroep toe. Uit het gesprek kwam naar voren dat de gemeente met Vitaal Schouwen-Duiveland vooral de focus legt op gezondheid en voeding en niet zozeer op wat er speelt op straat bij de jeugd.

De werkgroep Jeugd wil op 6 februari de werkkamer bijeen roepen voor een bijeenkomst over het IJslands preventiemodel. Een toelichting op dit model en een folder van het Trimbos instituut wordt in de uitnodiging meegestuurd. Aan de leden van de werkkamer wordt gevraagd hoe ze over het model denken en of ze ideeën hebben voor de gemeente over wat hier ontbreekt. Het IJslands preventiemodel zit aan de voorkant. De gemeente heeft nu veel ingezet op preventie, zorg en nazorg. Eigenlijk zou je middelen aan de voorkant in moeten zetten, zodat het echt preventief werkt en je hier op de langere termijn profijt van hebt. Voor Vitaal Schouwen-Duiveland is een soortgelijk iets en met de opbrengst uit de werkkamer wordt gekeken waar de hiaten zijn. Na de werkkamer bijeenkomst wordt de opbrengst met de ambtenaren besproken, zodat niet voor niets een advies wordt geschreven. Henk merkt op dat de kinderen van het bijzonder onderwijs buiten Schouwen-Duiveland buiten de boot vallen als deze scholen niet uitgenodigd worden in de werkkamer. De Adviesraad adviseert echter de gemeente Schouwen-Duiveland en kan vanuit dat oogpunt geen organisaties van buiten het eiland uitnodigen voor een werkkamer.

Het advies voor de werkgroep Jeugd is om de uitnodiging goed in te kaderen, zodat duidelijk is waarvoor de leden van de werkkamer worden uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op 6 februari a.s.. Inloop is om 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur. Locatie is het gemeentehuis. Na afloop is er ruimte om te netwerken. De uitnodiging wordt via Coby verzonden. Henk merkt op dat het raadzaam is om de medezeggenschapsraden van de scholen uit te nodigen en niet perse de directeuren. De werkgroep overlegt nog met de ambtenaren of zij aanwezig willen zijn bij de bijeenkomst.

Coretta heeft navraag gedaan wanneer er mogelijkheden zijn op het gemeentehuis om de werkkamers bijeen te roepen met betrekking tot vraag en aanbod in de zorg (n.a.v. toelichting mevr. Boerwinkel in december). Dit is mogelijk op een maandag of donderdag in de tweede helft van februari.

Participatie
De omvorming inburgeringswet gaat januari 2021 in. Hierover heeft de werkgroep nog niets van de gemeente gehoord. Er is ook nog geen werkagenda waar de Adviesraad plannen op kan baseren. Direct na 4 februari wordt bij de gemeente geïnformeerd of de Adviesraad de agenda kan ontvangen. Deze is nodig om werkplan te maken. De werkgroepen kunnen zelf al wel een begin maken met het opstellen van het werkplan.

9. Extra vergadering maart datum vinden
Twee ambtenaren willen tijdens de vergadering van 16 maart toelichting komen geven over een nieuwe verordening. Zij denken de hele vergadering hiervoor nodig te hebben. Voorgesteld wordt om deze vergadering om 19.00 uur te beginnen met de toelichting tot maximaal 20.30 uur. Daarna start de reguliere vergadering van de Adviesraad.

10. Vervulling vacatures
Er zijn twee vacatures. Eén omdat Rudy (Jeugd) gaat stoppen, de vergadering van februari is zijn laatste, en er is nog ruimte voor een algemeen lid. Antoine wil in hetzelfde stuk over het rapport van BMC in de krant aandacht besteden aan de vacatures. De bedoeling is om een week later de advertentie voor de vacatures in de krant te plaatsen. Het dagelijks bestuur en Regina stellen de advertentie op. Coby zoekt uit hoe de procedure is voor de sollicitatiecommissie. Nita en Coretta melden zich aan voor de sollicitatiecommissie.

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Coby
De evaluatie van het jaarplan 2019 moet nog gedaan worden.
Nita
Wil graag dat er twee personen uit de werkgroep Jeugd vertegenwoordigd zijn in de sollicitatiecommissie.
Rudy
20 februari is mijn laatste vergadering voor de Adviesraad. 
Rudolf Jan
De Adviesraad is nog steeds niet te vinden op de website van de gemeente.
Hier wordt aan gewerkt.
Regina
Er gaan drie mensen naar cursus, over welke cursus gaat het?
‘Adviseren kun je leren’.

12. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.55 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud