Verslag vergadering Adviesraad sociaal domein 30 mei 2024

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 30 mei 2024, algemeen deel
Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Ada Overwater, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marijke Hemminga
Afwezig: Joke de Koeijer, Sjaak Kweekel, Job de Jonge, René Roose

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat Evert heeft aangegeven te stoppen als lid van de Adviesraad. Hij kon dit niet meer combineren met zijn werk. Hij wordt heel hartelijk bedankt voor zijn inbreng en zijn inbreng zal erg gemist worden.

 2. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

 3. Vaststellen verslag vorige vergadering

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Actielijst
202211171162     Dit punt is afgerond

20230216176       Dit punt is in uitvoering

20231123193       Dit punt is in uitvoering.

20231123194       Dit punt blijft staan

20240118198       Dit punt is in uitvoering.

20240118200       Dit punt is in uitvoering, moet nog opgevolgd. Komt volgende vergadering
                            op de agenda

20240222201       Dit punt blijft staan

20240321205       Dit punt is in uitvoering

20240418207       Dit punt is afgerond

20240418208       Dit punt wordt vandaag besproken

20240418209       Dit punt is afgerond, er heeft niemand deelgenomen

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verzonden advies Onderwijsachterstandenbeleid
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Verzonden advies Subsidieregelingen
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Verzonden advies Verruiming minimaregelingen
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Onderzoek toezicht sociaal domein
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Beschermd wonen in de gemeentelijke Wmo
  Dit stuk wordt voor nu ter kennisgeving aangenomen. Dit punt komt volgende vergadering op de agenda
 • De Koepel: Kinderen meer naar buiten, hoe dan?
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Themasessies
  Het dagelijks bestuur stelt voor om in verband met de kosten en om elkaar te leren kennen, een mail te sturen naar de andere Adviesraden in Zeeland met het verzoek of zij mee willen doen als er een sessie bij ons georganiseerd wordt.
  Besloten wordt om het onderwerp bestaanszekerheid te kiezen omdat hier ook armoede en schulden onder vallen en daarmee ook eenzaamheid als gevolg van armoede en schulden.
  Het dagelijks bestuur stelt een tekst op voor een voorstel aan de andere Adviesraden. De sessie zou in september als een startbijeenkomst georganiseerd kunnen worden. Bij de Koepel wordt gevraagd of een avondsessie ook mogelijk is.
 • De Koepel: Belang economische … huiselijk geweld onderbelicht
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Samen is moeilijker dan het lijkt
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Workshop inwonersparticipatie 3 september
  Een interessante workshop. Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Training Gedragen besluitvorming 6 en 11 oktober
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Aanpak discriminatie
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen

 • Verslag werkgroep ouderen
  Ada geeft aan dat Joke bij de evaluatie Lokale Inclusie Agenda is geweest. Het was geen druk bezochte bijeenkomst met zeven aanwezigen, maar het leverde wel een goed gesprek op. Er was al geconcludeerd dat er een flinke rem op de plannen is geweest door Corona, maar er stonden ook onhaalbare doelen in, in relatie tot de wettelijke kaders van gemeentelijk beleid. Deze en eerdere bijeenkomsten worden nu gezien als een soort nulmeting als basis voor het beleid van de komende jaren.
  Men weet de financiële ondersteuning om kinderen mee te laten doen, goed te vinden.
  De aanwezigen stelden zich allen de vraag hoe in te steken op laagdrempeligheid in brede zin, het elkaar weten te vinden, ontschotting en bekendheid van zowel de mogelijkheden als weten welke mensen er nu niet in beeld komen en hoe het gemeentelijk beleid daar op inhaakt.
  Er komt nog een rapportage van de bijeenkomst en zodra deze ontvangen is kan de Adviesraad daar een reactie op sturen.

Ada is naar een bijeenkomst inzake positieve gezondheid geweest. Dit was een interessante bijeenkomst. Via een app kon je je positieve gezondheid testen en de uitkomst werd in kaart gebracht in een spinnenwebmodel, wat je vervolgens kunt bespreken. De test vind je op www.mijnpositievegezondheid.nl. De uitgangspunten van de positieve gezondheid kunnen naar voren worden gebracht tijdens het gesprek op 13 juni.

In Zonnemaire wordt een proef georganiseerd om de schoolbus Zonnemaire in te zetten voor uitjes met ouderen. Denk hierbij aan een ritje naar een strandtent om een bakje koffie te doen of naar een museum in de omgeving. Er staan uitjes gepland tot december. De bus start steeds in een ander dorp. Er zijn 8 plaatsen en iedereen kan zich aanmelden. Er worden flyers verspreid.

 • Verslag werkgroep jeugd
  Ada is bij de 2e sessie over OKO geweest en hier is het rapport van het landelijk onderzoek onder jongeren (de gezondheidsmonitor) uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs gepresenteerd.
  Uit het onderzoek blijkt dat minder jongeren positief zijn over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Er is ook een toename van ongezond gedrag te zien, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media.
  De mentale toestand van jongeren is zorgelijk. Tijdens corona was het onderwijs niet zo dwingend en leken er minder regels. Toen alles weer op gang kwam na corona stond school niet meer centraal, maar werd gezien als extra bovenop alle andere zaken waar jongeren die jongeren bezig houden. Dit veroorzaakt stress en een somber gevoel.
  Jongeren gingen in coronatijd ook meer “ondergronds” en velen zijn daar ook gebleven en zijn niet in beeld.

Ook is het TeJohuis ter sprake gekomen als een plaats waar jongeren anoniem hun verhaal kunnen doen. Het is belangrijk dat er een plaats is waar jongeren dat kunnen doen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Een vertrouwenspersoon voor jongeren moet dan ook van buiten school komen.
Zingeving speelt een belangrijke rol bij een positieve mentale gezondheid. Dit hoort bij OKO en Bloei. Dit onderwerp komt volgende vergadering op de agenda om een advies in te dienen.

 • Rondvraag en w.v.t.t.k.
  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 • Afsluiting
  De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud