Verslag 26 september 2018 Adviesraad Sociaal Domein, De Putmeet Scharendijke

Verslag 26 september 2018 Adviesraad Sociaal Domein, De Putmeet Scharendijke

Aanwezig:
Antoine de Ceuster, Chris Hartoog, Nelli Cooman, Rudi van Heezik, Coretta de Bruin, Nita Breeuwer, Marlies Wendt, Regina Op de Beek, Cees Verweel, Henk Top en Marc le Clercq

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom aan Jos Rijk, directeur van de Zuidhoek. Hij geeft een toelichting over de ontwikkelingen bij de Zuidhoek.

2. Presentatie De Zuidhoek – Jos Rijk
Aandachtspunt van De Zuidhoek is een grote groep die door de Participatiewet tussen wal en schip dreigt te vallen. De Zuidhoek maakt een ontwikkeling door van productiegericht naar mens-ontwikkeling gericht waarbij ruimte is voor innovatie en ontwikkeling. Een kenmerk van deze nieuwe ontwikkeling is het samenwerken via platform/netwerken met overheid/ondernemers en particulieren. Een deel van De Zuidhoek is werkbedrijf maar daarnaast worden sociaal maatschappelijke concepten bedacht met partners. De Zuidhoek wil nog een slag maken door efficiënter te gaan werken. Rond de 50% van de mensen die via De Zuidhoek werken met een uitkering stromen uit omdat zij regulier werk vinden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
a. Besluiten- en actielijst
Marc merkt op dat zijn naam niet De Clercq is maar Le Clercq. Met deze opmerking worden de notulen en de besluiten- actielijst van vorige vergadering goedgekeurd.
b. Vergaderschema
Het verzoek op donderdag te vergaderen is akkoord, niet op de 2e donderdag van de maand. Voor dit jaar zijn de data: donderdag 1 november en donderdag 29 november.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Regionale kadernota (svo)
a. Reactie (concept)
Coretta merkt op dat zij haar aangeleverde punten niet terugziet in het concept. De punten die zijn aangeleverd, zijn door vertaald in advisering op beleidsmatig vlak omdat een kadernota een hoog abstractieniveau heeft en voorbeelden lastig zijn in te passen. Voor een volgende keer overlegt Marlies met degene die de punten heeft aangedragen. Marlies voegt aan de reactie toe dat de Adviesraad het in principe eens is met de vorige
nota qua doelstelling maar dat er meer aandacht moet zijn voor samenwerking, efficiency en effectiviteit.
b. Informatiebijeenkomst 31-10
Antoine en Henk gaan hier naartoe. Marlies meldt hen aan.

6. Stand van zaken kick-off 2 oktober

  • Er zijn 32 deelnemers en 7 toehoorders aangemeld. Marlies stuurt het overzicht rond. Voor de catering wordt uitgegaan van 60 personen.
  • De vergoeding van de band bedraagt € 150,–. Zij zorgen voor eigen broodjes. Noot: volgende keer eerst onderhandelen voor (in dit geval) een band genoemd wordt op het programma.
  • Er zijn 3 afzonderlijke ruimtes voor de werkkamers met tafels.
  • De badgehouders komen via de gemeente, navragen of de gemeente badges print, anders is het van belang het formaat hiervan te weten.
  • De voorzitter licht aan het begin van de avond de bedoeling toe. Aan het eind van de avond koppelen de voorzitters van de werkkamers kort de input van de avond plenair terug.
  • Rudi heeft een format gemaakt voor aanmelding werkkamers, dit wordt na afloop uitgedeeld. Men kan meerdere werkkamers aankruisen.
  • Publiciteit: er heeft een artikel in de PZC gestaan en 28 september komt een artikel in de Wereldregio.
  • De leden zijn 2 oktober om 18.30 uur aanwezig.

7. Voortgang website
Planningskalender
De planningskalender komt volgende vergadering op de agenda. De website is nog niet klaar omdat het veel werk is de teksten klaar te maken. Regina stuurt de link van website naar de leden, en de leden van de werkkamers Participatie en Jeugd leveren teksten aan voor de website, zodat de website rond de kick-off wel online kan. Regina maakt daarnaast een prijsopgave voor het schrijven van de andere teksten voor de website. Het dagelijks bestuur neemt hier een besluit over.

8. Uitvoeringsagenda maatschappelijke resultaten
Dit is nog ter kennisname omdat het College van B en W nog geen besluit heeft genomen. Als de definitieve agenda er is, komt dit weer op de agenda.

9. Voorstel openbaarheid van de vergaderingen
De Wereldregio wil elke maand kosteloos aandacht besteden aan de Adviesraad, dit wordt dankbaar aanvaard. Er moeten wel nadere afspraken gemaakt worden over hoe dit verder in te vullen.
Hoe procedureel te handelen als de vergaderingen openbaar zijn? Het publiek heeft inbreng, maar dit moet wel gestuurd worden. Er komt op de website een optie om een vraag aan te leveren zodat voor de vergadering bekend is wat de vragen zullen zijn. De werkkamers zijn in een gesloten setting met degene die uitgenodigd zijn. Als het over advies
gaat, zijn ze wel openbaar. Ook kunnen werkkamers een openbare avond houden, een soort algemeen spreekuur.

10. Werving en selectie leden ASD
a. Voorstel procedure
Dit voorstel is door het dagelijks bestuur opgesteld en wordt akkoord bevonden door de vergadering met dien verstande dat “per 1 januari” er uitgehaald wordt.
b. Benoemen sollicitatiecommissie
Per vacature wordt bekeken wie zitting neemt in de sollicitatiecommissie. Voor de huidige vacatures (WMO en Algemeen) nemen Nita (algemeen), Chris (WMO) en Marc (algemeen) zitting in de sollicitatiecommissie.

11. Rondvraag en wvttk
a. Artikel Movisie over burgerparticipatie
Dit komt volgende vergadering op de agenda.
b. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit om 21.28 uur de vergadering. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud