Beknopt verslag werktafel participatie Kick-off Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen
De opkomst was goed en zeer divers. Het enthousiasme om te starten met de Adviesraad Sociaal Domein was groot, maar anderzijds heerste er bij sommigen ook scepsis over de meerwaarde, de reikwijdte en het gezag van de ASD.

De meeste deelnemers vertegenwoordigden bepaalde organisaties. Ook waren er ambtenaren aanwezig en personen die in het verleden in een bepaalde adviesstructuur werkzaam waren geweest. De grootte van de groep, de beperkt beschikbare tijd en de heterogeniteit van de aanwezigen maakten dat het niet eenvoudig was om te focussen op het onderwerp “participatie”. Daarbij speelde ook een rol dat er blijkbaar diverse definities van het begrip “participatie” gehanteerd werden.

Aangestipte onderwerpen

Elke deelnemer werd in de gelegenheid gesteld om één onderwerp te noemen dat prioritair door de ASD opgepakt zou moeten worden. Het was niet altijd eenvoudig om tot concretisering van de onderwerpen te komen. Daarom hieronder een aantal summiere omschrijvingen en algemene trefwoorden:

  • Beleid toeleiding vluchtelingen naar de arbeidsmarkt intensiveren
  • De participatiewet stelt eisen die nogal eens te hoog zijn waardoor mensen eerder gefrustreerd dan gestimuleerd worden.
  • Via de ruilwinkel kunnen nieuwe Nederlanders participeren
  • Bij de Zuidhoek ervaart men te hoge werkdruk en stress vanwege alle veranderingen.
  • Wat is het beleid van de gemeente ten aanzien van burgerparticipatie?
  • Veel versnippering in zorgaanbieders
  • In de uitvoering van het participatiebeleid wordt druk ervaren als gevolg van hoge eisen en complexe regelgeving. Daarbij wordt ook nog weinig rekening gehouden met het aspect leeftijd.
  • Oog hebben voor een inkomensval als personen vanuit een uitkering voorzichtig weer aan het werk gaan. In de praktijk blijkt dan nog wel eens dat men er op inkomen op achteruit gaat. 
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud