Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          actie-en besluitenlijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • mededeling vertraging Lokale Inclusie Agenda (mondeling)
 • Nieuwsbrief werk en inkomen , ter kennisname (bijlage 3)
 • Nieuwsbrief Schouwen-Duiveland Inclusief (bijlage 4)
 • De Koepel: handreiking mantelzorg, ter kennisname (bijlage 5
 • De Koepel: aankondiging webinars Beschermd wonen…/ (bijlage 6)
        webinar Inclusie in de wijk voor mensen met een lvb
 • De Koepel: online themaworkshops Denken vanuit de inwoner (bijlage 7)
 • Reactie gemeente inzake Reïntregratie verordening Participatiewet, (bijlage 8)
         ter kennisname

5. Intervence, n.a.v. nieuwsberichten

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2021-01-071109.bijl. 1a Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 11.2020.pdf

2021-01-071109.bijl. 3 WI_nieuwsbrief_1_drukklaar.pdf

2021-01-071109.bijl. 8 20201117 Brief aan Adviesraad Sociaal Domein.pdf