Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          aktie-en besluitenlijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken
 Ter kennisname:

 • verzonden advies Algemene bijlage verordening Wmo (bijlage 3)
 • reactie B&W op advies Algemene bijlage verordening Wmo (bijlage 3a)
 • verzonden advies Concept beleidsvisie zorglandschap (bijlage 4)
 • verzonden advies Nadere regels verordening jeugdhulp 2021 (bijlage 5)
 • verzonden brief aan B&W inzake loonregeling tewerkgestelden (bijlage 6)
 • raadsbrief Vitaal Schouwen-Duiveland inzake eenzaamheid (bijlage 7)
 • Manifest Zeeuwse Bibliotheken en lancering nieuw expertisepunt
   basisvaardigheden en begeleidende mails (bijlagen 9a t/m d)*
 • publicaties De Koepel (zie email)
 • Ter bespreking:
        stukken t.b.v. bestuursopdracht kosten Wmo,
        zie punt 5 (adviesaanvraag nog niet ontvangen 13-11)

5. Bestuursopdracht kosten Wmo (bijlagen 8a t/m d)

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

* zie ook besloten deel

Bijlagen

2021-01-071026.bijl. 1a Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 10.2020.pdf

2021-01-071028.bijl. 3 2020-11 Advies algemene bijlage verordening Wmo.pdf

2021-01-071028.bijl. 3a Reactie college op advies ASD algemene bijlage 18 november 2020.pdf

2021-01-071029.bijl. 4 2020-11 Advies Concept beleidsvisie zorglandschap.pdf

2021-01-071029.bijl. 6 2020-11 Brief aan B&W loonregeling tewerkgestelden.pdf

2021-01-071030.bijl. 7 RBR Raadsbrief - Vitaal Schouwen-Duiveland - voortgang 2021 - uitvoering motie Eenzaamheid.pdf

2021-01-071031.bijl. 8b Definitieve Rapportage Berenschot Grip op de Wmo.pdf

2021-01-071031.bijl. 8c 2020408_KostenWmoabonnementstariefmiljoen.pdf

2021-01-071032.bijl. 8d 2020409_KostenWmoabonnementstariefmiljoen.pdf

2021-01-071033.bijl. 9a 20201022 Zeeuwse bibliotheken_manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’.pdf

2021-01-071035.bijl. 9b Re_ 20201022 Zeeuwse bibliotheken_manifest Samen voor een geletterd Zeeland.pdf

2021-01-071546.bijl 9c ‘Initiatieven laaggeletterdheid’.pdf

2021-01-071039.bijl. 9d Lancering nieuw expertisepunt basisvaardigheden .pdf