Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, mw. L. Boerwinkel , mw L. Verzijl, mw. J. Waasdorp (onder voorbehoud)

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. zie agenda besloten deel

4. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1)
          a. Aktie-en besluitenlijst (bijlage 2)

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • ontvangstbevestiging brief ‘Laaggeletterdheid’, mededeling
  • factsheet ‘Laaggeletterdheid’, ter kennisname. (bijlage 3)
  • verzonden advies ‘Creëren budgettaire ruimte, idem (bijlage 4)
  • verzonden reactie op reactie inzake Actieplan jeugdhulp, idem. (bijlage 6)
  • Aankondiging online ledenontmoetingen, De Koepel, idem. (bijlage 7)
  • Handreiking “Integraliteit in het sociaal domein’, ter bespreking (bijlage 8)
     m.n. punt 4
  • Halfjaarrapportage SMWO algemeen, ter kennisname/bespreking (bijlage 9a)
  • Halfjaarrapportage SMWO, ter kennisname/bespreking (bijlage 9b)

6. Presentatie Coretta en Nita n.a.v. cursus

7. Stand van zaken jaarplanning werkgroepen

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting

Bijlagen

2020-09-141023.20200901 Advies budgettaire ruimte fase 2 .pdf

2020-09-141023.Halfjaarrapportage SMWO 2020 Algemeen.pdf

2020-09-141024.Halfjaarrapportage SMWO 2020 Gem SD.pdf

2020-09-141024.Handreiking integraliteit - DEF.pdf

2020-09-141024.Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 08.2020.pdf

2020-09-141024.reactie op reactie Jeugdhulp.pdf