Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, mevr. Liesbeth Boerwinkel

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Presentatie “Zorglandschap” en verslag onderzoeksrapport door Liesbeth Boerwinkel

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • convenant Regio Oosterschelde + ledenbrief, ter kennisname (bijlagen 3a,b,c)
  • diverse publicaties De Koepel, ter kennisname (bijlagen 4a t/m 4e)
  • reactie gemeente inzake advies Actieplan jeugdhulp , zie pt. 6
  • bezuinigingsvoorstellen, zie pt. 8, bijlage wordt apart verzonden

6. Reactie gemeente n.a.v. advies Actieplan jeugdhulp, en reactie (bijl. 5a,b,c) hierop.

7. Laaggeletterdheid: conceptbrief ASD en info gemeente (bijl. 6a,b)

8. Bezuinigingsvoorstellen

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2020-09-180912.[znr 331249] Brief laaggeletterdheid 20-28-08.pdf

2020-09-180913.200716 convenant regio Oosterschelde.pdf

2020-09-180913.20200903 Totaal bestand technische vragen met antwoorden KBG.pdf

2020-09-180913.20200921 definitieve versie financieel resultaat BO fase 2-1.pdf

2020-09-180913.agendapunt 6b4 Amendement Openbaar Toilet Hatfieldpark.pdf

2020-09-180914.bijlage C. Projectvoorstellen ter kennisname.pdf

2020-09-180914.BWA Raadsvoorstel.pdf

2020-09-180914.ledenbrief 2019-023 inzake versnellingsagenda 'Bescherming en Opvang in Zeeland'-pagina's-1-26.pdf

2020-09-180914.pp presentatie ASD voor 27 augustus 2020.ppt