Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Verwelkoming nieuwe leden

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Eerste project maatschappelijke diensttijd in Zeeland , ter kennisname (bijlage 3)
 • Vergaderingen in- of buiten het gemeentehuis na 2 juni, ter kennisname (bijlage 4)
 • Handreiking online communicatie, ter kennisname (bijlage 5)
 • Training en bijeenkomsten de Koepel, zie pt 7 (bijlage 6)
 • Enquête lokale adviesraden, ter kennisname (bijlage 7)
 • Handreiking ontwikkelingen in de zorg aan mensen met een psychische beperking, ter kennisname (bijlage 8)
 • verzoek verlenging termijn beantwoording ongevraagd advies, ter kennisn. (bijlage 9)
 • Uitkomsten digitale algemene ledenvergadering de Koepel (bijlage 10)
 • Aanvraag advies Actieplan Jeugdhulp, zie pt. 6 (bijlage 11)
 • Collectieve voorzieningen in het sociaal domein, ter kennisname (bijlage 12)
 • budget overzicht 1 e halfjaar Adviesraad Sociaal Domein, ter kennisname (bijlage 13)

6. Actieplan Jeugdhulp, een duurzaam perspectief (verzonden advies) (wordt nagezonden)

7. Scholing 2020 Adviesraad

8. Evaluatie online bijeenkomst Opvang en wonen met zorg 4-6 jl. (bijlage 14)

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2020-09-180818.2020.05.14 Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel .pdf

2020-09-180819.Advies actieplan Jeugdhulp Een Duurzaam Perspectief.pdf

2020-09-180819.LH200810 presentatie onderzoek zorglandschap schouwen duiveland.pdf