Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD (via Skype)

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
           a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Reactie ongevraagd advies sociale kaart zie pt. 6 (bijlage 3)
  • Koplopergemeenten cliëntondersteuning, ter kennisname (bijlage 6)
  • Verzonden ongevraagd advies preventie alcohol- en drugsproblematiek
              zie pt 5 (bijlages 4,4a,4b)
  • Reactie ongevraagd advies loonregeling tewerkgestelden zie pt. 7 (bijlage 5)
  • Bijeenkomst werkkamers Wmo en jeugd verzet naar 4 juni (bijlage 7)

5. Ongevraagd advies preventie alcohol- en drugsproblematiek

6. Reactie ongevraagd advies sociale kaart

7. Reactie ongevraagd advies loonregeling tewerkgestelden

8. Stand van zaken werkgroepen

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2020-04-210803.bijl. 1a 2020.02.20 Notulen Adviesraad Sociaal Domein.pdf

2020-04-210803.bijl. 3 2020-04 Reactie ongevraagd advies sociale kaart.pdf

2020-04-210803.bijl. 4 2020-04 verzonden ongevraagd advies Preventie alcohol-en drugsproblematiek jeugd.pdf

2020-04-210804.bijl. 4a 2020-04 BIJLAGE FACTOREN PER DOMEIN.pdf

2020-04-210804.bijl. 4b 20-04 BIJLAGE RISICOFACTOREN.pdf

2020-04-210804.bijl. 5 20-04 [263936]reactie ongevraagd advies loonregeling.pdf

2020-04-220709.bijl. 11 2020-04 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2020 (1).pdf