Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, mw. Liesbeth Boerwinkel

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Presentatie mw. Liesbeth Boerwinkel ter toelichting op adviesverzoek ‘Opvang en wonen met zorg’

4. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

5. Mededelingen en ingekomen stukken:

 • begroting 2020, zie punt 6

 • rapportage evaluatie sociaal domein + samenvatting, ter kennisname; (bijlages 4,4a)

 • uitnodiging Zorgbelang, ter kennisname; (bijlage 5)

 • raadsbrief + ledenbrief versnellingsagenda decentralisatie beschermd wonen, ter kennisname (bijlages 6,6a)

 • adviesverzoek Opvang en wonen met zorg, ter bespreking, zie punt 7;

 • subsidieprogramma 2020, ter kennisname; (bijlage 7)

 • verzoek VAC, zie punt 8;

 • cliëntervaringsonderzoek WMO + beg. schrijven, ter kennisname; (bijlages 9,9a)

 • verzonden advies ‘Bekendheid…sociale kaart’, ter kennisname; (bijlage 10)

 • infogids ‘bij-de-handje’, ter kennisname; (bijlage 11)

 • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk SD + beg. schrijven, ter kennisname: (bijlage 12,12a)

 • Handreiking ‘Adviseren kun je leren’, training, ter bespreking (email 9-12 jl.)

 • Nieuwsbrief November, ter kennisname (bijlage 13)

6. Begroting 2020 

7. Adviesverzoek ‘Opvang en wonen met zorg’ (bijlage 15)

8. Verzoek VAC (bijlage 8)

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2019-12-131611.bijlage 1a 2019-19-12 Notulen alg dl ASD dd 21-11 verg..pdf

2019-12-131611.bijl. 2 Besluiten- en actielijst 20191024.pdf

2019-12-161506.bijlage 3 20191203 begroting 2020.pdf

2019-12-131612.bijl. 4 rapportage evaluatie sociaal domein.pdf

2019-12-131612.bijl. 4a rapp. evaluatie sociaal domein, samenvatting.pdf

2019-12-131612.bijlage 5 2019-19-12 Uitnodiging Zorgbelang 7-2.pdf

2019-12-131612.bijlage 6 Raadsbrief inzake versnellingsagenda decentralisatie beschermd wonen.pdf

2019-12-131612.bijlage 6a ledenbrief 2019-023 inzake versnellingsagenda 'Bescherming en Opvang in Zeeland'-pagina's-1-26.pdf

2019-12-131613.bijlage 7 Subsidieprogramma 2020.pdf

2019-12-131613.bijlage 9 clientervaringsonderzoek_wmo_2019_drukproef (3).pdf

2019-12-131613.bijlage 10 verzonden advies bekendheid enz. sociale kaart.pdf

2019-12-131613.bijlage 11 defbij_de_handje.pdf

2019-12-131614.bijlage 12 Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk SD 23 okt. 2019.pdf

2019-12-131614.bijlage 12a uitvoeringsplan vrijwilligerswerk, begeleidend .pdf