Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

Afwezig met kennisgeving: Marc le Clercq, Ruud Boom

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1, 1b)
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Presentaties Evaluatie Sociaal Domein 16-9 jl. (ter kennisname). (bijlagen 3a,b,c)
  • Overzicht adviesaanvragen en reacties (bijlage 4)
  • Reactie advies Beschermd wonen (ter kennisname) (bijlage 5)
  • lokaal uitvoeringsplan Beschermd wonen (ter kennisname) (bijlage 5a)
  • Reactie advies OAB, zie punt 5
  • Handreiking Koepel inzake Participatiewet (ter kennisname) (bijlage 8)

5. Reactie B&W op advies inzake onderwijsachterstandenbeleid (bijlage 6)

6. Voorstel vergaderschema 2020 (bijlage 7)

7. Stand van zaken werkkamers

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting

Bijlagen

2019-10-181532.bijl. 1 Concept Notulen Adviesraaad Sociaal Domein 190919.pdf

2019-10-181533.bijl. 1b Concept Notulen 19 september 2019 besloten deel vergadering Adviesraad Sociaal Domein.pdf

2019-10-181533.bijl. 2 Besluiten- en actielijst 20190919.pdf

2019-10-181534.bijl 3a 20190916 Presentatie gemeenteraad BW-MO.pdf

2019-10-181534.bijl 3b Grip op financiën - presentatie raadsbijeenkomst.pdf

2019-10-181535.bijl. 3c ppt raadsinformatiebijeenkomst 16 sept evaluatie sociaal domein.pdf

2019-10-181535.bijl. 5 20190913 Wat hebben we met het advies gedaan.pdf

2019-10-181536.bijl 5a lokaal_uitvoeringsplan_beschermd_thuis_kwalitatief_goed_leven PDF-A.pdf

2019-10-181536.bijl. 6 Reactie advies Onderwijsachterstanden 2019-2022.pdf

2019-10-181537.bijlage 7 2019-10-24 Voorstel vergaderschema.pdf

2019-10-181537.bijlage 8 Handreiking Participatiewet voor adviesraden.pdf