Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, mw. L. van Zijl, dhr. M. Anraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verkenning dhr. Anraad inzake herijking minimabeleid: uitvoering en commentaar. (bijlage wordt nagezonden)

b. toelichting mw. van Zijl m.b.t. scootmobielen – notitie Medipoint (bijlage 3)

4. Vaststellen verslag vergadering 22 augustus jl. (bijlage 1a)

b. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

5. Mededelingen en ingekomen stukken :

  • uitnodiging Event Sociaal Domein 31 oktober (bespreken deelname);
  • halfjaarrapportage SMWO (bijlage 4), ter kennisname;
  • overzicht uitgaven ASD - 28-8-2019 (bijlage 5) , ter kennisname;
  • verzonden advies onderwijsachterstanden (bijlage 6), ter kennisname;
  • verzonden reactie aan Mw.Bongers, VN verdrag handicap (bijl.7);
  • nieuwsbrief Splinter (bijl. 8)

6.Stand van zaken werkplan 2019

7.Resultaten enquête sociale kaart

8.Vergaderschema 2020

9.Uitje

10.Rondvraag en w.v.t.t.k.

11.Afsluiting

Bijlagen

2019-09-140906.Bijl. 1a.Notulen ASD 20190822 (1).pdf

2019-09-140907.Besluiten- en actielijst 20190822.pdf

2019-09-140908.Bijl. 3 Notitie Medipoint pg Wmo 140319.pdf

2019-09-140909.Bijl. 4 Halfjaarrapportage SMWO 2019_ Gemeente Schouwen-Duiveland.pdf

2019-09-140909.Bijl. 5 Overzicht Uitgaven ASD 01-2019 tm 28-08-2019.pdf

2019-09-140911.Bijl. 6 Advies Onderwijsachterstandenbeleid.pdf

2019-09-140911.Bijl. 7 Reactie aan mw. Bongers Lokale Inclusie Agenda VN-verdrag Handicap.pdf