Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland. Uitgenodigd: de leden van de Adviesraad, mw Bongers (gemeente Schouwen-Duiveland)

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. VN verdrag handicap – toelichting mw Bongers Bijlage 1 en 1a

4. Vaststellen verslag vergadering 6 juni 2019 Bijlage 2

4a. Besluiten- en actielijst Bijlage 2a

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Reactie advies Herijking Minimabeleid - Bijlage 3 en 3a

  • Nieuwsbrief SMWO - Bijlage 4

  • Mail Splinter - Bijlage 5

6. Stand van zaken Werkplannen 2019

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2019-07-021019.Biljage 1a VN-verdrag Handicap, een inclusief Schouwen-Duiveland.pdf

2019-07-021015.Bijlage 2 Notulen 6 juni 2019 Adviesraad Sociaal Domein.pdf

2019-07-021016.Bijlage 2a Besluiten- en actielijst 20190606.pdf

2019-07-021017.Bijlage 3 2019-06-26 reactie college HM.pdf

2019-07-021017.Bijlage 3a 2019-06-26 reactie raad HM.pdf

2019-07-021018.Bijlage 4 Nieuwsbrief juni 2019.pdf

2019-07-021019.Biljage 5 St Splinter.pdf