Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland.
Uitgenodigd: de leden van de Adviesraad, mw Schild (gemeente Schouwen-Duiveland)

1. Opening

2. Vitaal Schouwen-Duiveland – toelichting mw Schild. Bijlage 1 en 1a

3. Vaststellen verslag vergadering 25 april 2019. Bijlage 2

3a Besluiten- en actielijst. Bijlage  2a

4. Mededelingen en ingekomen stukken:

  • Mail familie Besling iz uitkering chronisch zieken, ter kennisname. Bijlage 3

  • Brief voor B&W Platform mensen met een beperking, ter kennisname. Bijlage 4

  • Verzonden advies Herijking Minimabeleid, ter kennisname. Bijlage 5

  • Reactie gemeente op advies Vitale Arbeidsmarkt, ter kennisname. Bijlage 6

  • Reactie gemeente op advies tegemoetkoming kosten, ter kennisname. Bijlage 7

  • Mail koploper regio Oosterschelde, ter kennisname. Bijlage 8

  • Leeratelier Right to Challenge. Bijlage 9

  • Uitnodiging Conferentie SLIM. Bijlage 10

  • Uitnodiging Ronde tafel gesprek gemeente. Bijlage 11

5. Stand van zaken Werkplannen 2019

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2019-06-031509.Bijlage 1 Vitaal SchouwenDuiveland hoe en wanneer kunnen we de Adviesraad Sociaal Domein het beste betrekken.pdf

2019-06-031510.Bijlage 1a regionaal kader gezondheid.def.pdf

2019-06-031511.Bijlage 2 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 25.04.19.pdf

2019-06-031512.Bijlage 2a Besluiten- en actielijst 20190425.pdf

2019-06-031512.Bijlage 3 Mail familie Besling iz uitkering chronisch zieken.pdf

2019-06-031513.Bijlage 4 Brief Platform mensen met een handicap.pdf

2019-06-031514.Bijlage 5 2019-05 Verzonden advies Herijking Minimabeleid.pdf

2019-06-031514.Bijlage 6 Reactie adviesaanvraag vitale arbeidsmarkt..pdf

2019-06-031515.Bijlage 7 Reactie op het advies tegemoetkoming onkosten personen sociaal netwerk .pdf

2019-06-031515.Bijlage 8 Mail voorstel koploper clie╠łntondersteuning akkoord.pdf

2019-06-031516.Bijlage 9 Zeeland - Leeratelier Right to Challenge - informatie.pdf

2019-06-031516.Biljage 10 Uitnodiging conferentie Samen Langdurig Impact Maken 13 juni.pdf

2019-06-031517.Bijlage 11 Uitnodiging ronde tafelgesprek imago gemeente 12 juni 2019.pdf