Openbare vergadering Adviesraad

Vergaderagenda Adviesraad Sociaal Domein

Datum: 24 januari 2019
Tijdstip: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Dorpshuis te Bruinisse

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: Leden van de adviesraad, mevrouw Jopie Koens van SMWO

1. Opening + welkom nieuwe leden

2. Toelichting mevrouw Jopie Koens van SMWO op halfjaarrapportage en factsheet - bijlage 2 + 2a

3. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 3

3a Besluiten- en actielijst - bijlage 3a

4. Mededelingen:

  • Presentatie d.d. 31 oktober 2018 Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio (met bijlage) (ter kennisname)
  • Afspraak beleidsambtenaar gemeente d.d. 22 januari 2019  om 15.30 uur inzake Lokaal uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (deelname bespreken)
  • Bijeenkomst d.d. 30 januari 2019 om 12.00 uur bij SVWO inzake onafhankelijke cliëntondersteuning (deelname bespreken)
  • Presentatie Nibud d.d. 14 maart 2019 om 19.00 uur bij gemeente inzake herijking minimabeleid. - bijlage 4

5. De Zuidhoek plan van aanpak - adviesaanvraag - bijlage 5 + 5a

6. Adviesaanvraag Lokaal uitvoeringsplan transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang – stand van zaken

7. Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2019 - vaststelling - bijlage 7

8. Stroomschema advies - vaststelling - bijlage 8

Rondvraag en w.v.t.t.k.

Afsluiting

Bijlagen

2019-01-181908.Bijlage 2 2019-01 SMWO Halfjaarrapportage SMWO-Magazine.PDF

2019-01-181909.Bijlage 2a 2019-01 SMWO Factsheet 1e helft 2018.pdf

2019-01-181910.Bijlage 3 2018-12-20 Notulen Adviesraad Sociaal Domein.docx

2019-01-181911.Bijlage 3a 2018-12-20 Besluiten- en actielijst.pdf

2019-01-181912.Bijlage 4 Presentatie kadernota SS.pptx

2019-01-181913.Bijlage 5 De Zuidhoek plan van aanpak.pdf

2019-01-181915.Bijlage 5a De Zuidhoek plan van aanpak - begeleidende mail.pdf

2019-01-181916.Bijlage 7 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2019 - definitief.pdf

2019-01-181916.Bijlage 8 Stroom schema advies.pdf