Openbare vergadering Adviesraad

1 november 2018 Openbare vergadering Adviesraad Van 19.30 – 21.30 uur
 
Regulier overleg ASD
 
Uitgenodigd: mevrouw Renske Hoogeveen (beleidsambtenaar) en leden van de adviesraad
 
1. Opening
 
2. Vaststellen verslag vorige vergadering, meer lezen over dit artikel klik hier.
 
a. Besluiten- en actielijst, meer lezen over dit artikel klik hier
 
3. Mededelingen
 
4. Beleidsdocument ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning op SD’ Meer lezen over dit artikel klik hier
 
a. Toelichting op totstandkoming en inhoud, gevolgd door beantwoording vragen door mevrouw Renske Hoogeveen, Wmo-beleidsmedewerker
 
5. Voorstellen werkplan Adviesraad
 
a. Werkkamer Wmo (bijlagen volgen)
 
b. Werkkamer Jeugd (bijlagen volgen)
 
c. Werkkamer Participatie (bijlagen 5c-1 en 5c-2)
 
6. Uitvoeringsagenda maatschappelijke resultaten (bijlage volgt)
 
7. Voortgang website
 
a. Planningskalender (ideeën delen t.b.v. actualiteit website)
 
8. Werving en selectie leden ASD – toelichting stand van zaken
 
9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 
a. Artikel Movisie over burgerparticipatie, meer lezen over dit artikel klik hier.
 
10. Afsluiting