Openbare vergadering Adviesraad

Vergaderagenda Adviesraad Sociaal Domein

Datum: 29 november 2018
Tijdstip: 19.30 t/m 21.30 uur
Locatie: Gemeentehuis te Zierikzee

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: Mevrouw Liesbeth Boerwinkel en de heer Mark Aanraad (beiden beleidsambtenaar) en leden van de adviesraad.

1. Opening

2. Presentatie-toelichting Liesbeth Boerwinkel: Concept beleidsvisie herziening PGB beleid bijlage 2 en 2a

3. Presentatie-toelichting Mark Aanraad: Plan van aanpak herijking minimabeleid bijlage volgt

4. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 4

4a.  Besluiten- en actielijst bijlage 4a

5. Mededelingen

5a. Reactie woonvisie bijlage 5a, 5a-1, 5a-2, 5a-3, 5a-4

6. Onafhankelijke Cliëntondersteuning – Gevraagd advies bijlage 6

7. Regionaal beleid Sociaal Domein - Gevraagd advies bijlage volgt

8.Terugkoppeling werkgroep Aanpak ‘Lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang’ bijlage 8 en 8a

9. Werkplan 2019

10. Concept vergaderschema 2019 Bijlage 10

11. Website – advies m.b.t. uitstraling

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.

13. Afsluiting

Bijlagen

2018-11-260840.Bijlage 2 2018-11 PGB Adviesverzoek beleidsvisie herziening beleid.pdf

2018-11-260825.Bijlage 2a 2018-11 PGB beleidsvisie herziening beleid 8 november 2018.pdf

2018-11-260841.Bijlage 4 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 01-11-2018.pdf

2018-11-260841.Bijlage 4a Besluiten- en actielijst 01-11-2018.pdf

2018-11-260842.Bijlage 5 - 1 Woonvisie Evaluatie 2013-2017 (29 mei 2018).pdf

2018-11-260843.Bijlage 5 - 2 Samenvatting WMA S-D Stec groep (15 december 2017).pdf

2018-11-260844.Bijlage 5 - 3 2018.08.29 Definitief Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2018-2019.pdf

2018-11-260845.Bijlage 5 - 4 2018-06-28 Woonvisie 2018-2027 (DEF.) (incl. bijlage I).pdf

2018-11-260845.Bijlage 5 Woonvisie - reactie ongevraagd advies.pdf

2018-11-260846.Bijlage 6 2018-11-19 Advies onafhankelijke clientondersteuning.pdf

2018-11-260846.Bijlage 8 20181025 Lokaal uitvoeringsplan BW en MO - concept.pdf

2018-11-260847.Bijlage 8a 20181025 Adviesverzoek Lokaal uitvoeringsplan BW en MO - concept.pdf

2018-11-260847.Bijlage 10 ASD Concept vergaderschema 2019.pdf