Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, ambtenaren gemeente

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Presentatie ‘Verordening leerlingvervoer’ door Jan Hoekman

4. informatie ‘Herijking subsidies’, ter informatie door Mark Anraad

5. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a 
- a Besluiten- en actielijst bijlage 2a 
 
6. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Presentatie ‘Koopkracht’ zie punt 9 bijlage 3
  • Mail Coretta dd. 30-4, gedeeld, ter bespreking
  • Nieuwsbrief mei De Koepel, gedeeld, ter kennisname
  • De Koepel: workshop Participatiewet, gedeeld
  • Burgerberaad Zorg Zeeland, uitnodiging voor de inwonerraad op 3 juni, gedeeld, t.k.
  • Webinar Gemeentelijk dementiebeleid De Koepel op 12 juni, gedeeld.
  • Adviesaanvraag Verordening bekostiging leerlingvervoer, zie punt 9. Bijl. 7 t/m7c

7. Verslag René van bijeenkomst LOC (Cliëntenraden) in Heinkenszand op 4-5

8. Terugkoppeling workshop Jeugdwet op 11 mei door Sjaak

9. Adviesaanvraag Verordening bekostiging leerlingvervoer, deadline 7 juli.

10. Project ‘Koopkracht’, verslag bespreking 9 mei

11. Selectie stukken gemeente ter informatie in gedeelde map

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.

13. Afsluiting

Bijlagen

2023-08-310932.bijlage 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20.04.2023.pdf

2023-08-310932.bijlage 3 Project Koopkracht€™ 2023 korte presentatie van het hoe en waarom.pdf

2023-08-310932.bijlage 7 znr 8207338ac0b1 Aanvraag advies Verordening bekostiging leerlingvervoer.pdf

2023-08-310932.bijlage 7c 2023.05.03 Verordening Bekostiging leerlingenvervoer gemeente XXX 2023 Def.pdf