Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: leden van de adviesraad, mw. L. Verzijl en mw. K. Tuinier

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Presentatie Zelfregiecentrum (bijl. 3, 3a)

4. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijl. 1a,1b)
a. Besluiten- en actielijst (bijl. 2a,2b)

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Overlijden vader René Roose 4 mei jl.
  • Verzoek Stade Advies betr. enquėte Diversiteit, reeds gedeeld, komt terug na overleg
  • De Koepel Webinar 23 mei: Opvang en integratie vluchtelingen in uw gemeente, t.k. (bijlage 4)
  • Emergis bijeenkomst Verward Gedrag 16 en 24 mei, reeds gedeeld, t.k.
  • De Koepel: workshop communicatie 18 mei, reeds gedeeld, t.k.
  • De Koepel: aanmeldformulier digitale ALV op 20 mei a.s. , t.k.
  • De Koepel: webinar 2 juni: De waarde van bewegen, reeds gedeeld, t.k.

6. Werkplan 2022, bespreking n.a.v. voorstel – bijlage volgt.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2022-05-161015.bijl. 3 Bericht ASD Zelfregiecentrum SchouwenDuiveland kopie.pdf

2022-05-161015.bijl. 3a [bijlage 1 V3] Projectplan_Zelfregiecentrum Schouwen-Duiveland kopie.pdf

2022-05-161015.bijl. 4 Uitnodiging Webinar 23 mei Opvang en Integratie van vluchtelingen en asielzoekers in uw gemeenschap kopie.pdf

2022-05-161015.20220421 Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 21.04.2022.pdf