Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening, introductie nieuwe voorzitter Ada Overwater 10

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a) 5
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken 10

  • Reactie gemeente inzake ons advies betr. LIA, zaaknr. 523169 (bijlage 3)
  • Brief Sjef Willockx ‘Armoede in Nederland’, zie punt 5 (bijl. 4, 4a)
  • Conceptbrief ‘uitsluiting’, zie punt 6 (bijlage 5)
  • Mailings de Koepel, zie punt 7 (bijl. 6, 6a)
  • Begroting ASD 2022, ter kennisname (bijlage 7)

5. Themadiscussie, voorstel: participatie n.a.v. ingekomen stuk 15

6. Brief ‘uitsluiting voorkomen in de toekomst’ 10

7. De Koepel, opnieuw lid worden? Behoeftepeiling 10

8. Werkplan 2022 10

9. Rondvraag en w.v.t.t.k. 10

10. Afsluiting

Bijlagen

2022-04-201536.20220402 Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 050422.pdf

2022-04-201536.Armoede in Nederland, samenvatting kopie.pdf

2022-04-201536.bijl. 5 Concept advies 'uitsluiting'2.0docx.pdf

2022-04-201536.Mail S. Willockx De particpatiemaatschappij kopie.pdf

2022-04-201537.znr 523169 z1kuhAnP Advies Lokale Inclusie Agenda zaak 523169 kopie.pdf