Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)

a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Brief werkgroep Jeugd m.b.t. gevolgen coronabeleid voor de jeugd, zie pt. 5. (bijlage 3)
 • Verzonden reactie op adviesaanvraag Regiovisie BWMO, ter kennisname (bijlage 4)
 • Uitnodiging raadsinformatie Sociaal Domein 24-1 jl., ter kennisname ----
 • Opgroeien in een kansrijk Schouwen-Duiveland, persbericht, zie pt. 5 (bijlage 5)
 • Gemeenten lanceren campagne om grip te houden op de Wmo, persbericht (bijlage 6)
   zie ook besloten deel: inventarisatie houdbaarheid …..Wmo
 • Terugkoppeling op vragen n.a.v. reactie op advies Kaderwet Inburgering (bijlage 7

Marc geeft commentaar, weer geen concreet antwoord op concrete vraag. Hoe gaat de gemeente om met fluctuerende aantallen? Reactie nog steeds vaag, herhaling van eerdere antwoorden. Etc etc. Ondanks veelvuldig aan de bel trekken bij de gemeente is er nog geen kant en klaar antwoord op onze vragen.

Ruud: toch aangeven dat het geen antwoord op onze vragen is. Aan wethouder laten weten.

 • Uitnodiging werkbijeenkomst bewonersinitiatieven 18-2, ter kennisname (bijlage 8)
 • Documentaire Stichting Filmzorg, uitnodiging, ter kennisname (bijlage 11)
 • Lokale Inclusie Agenda in concept (bijlage 12)
 • Adviesaanvraag LIA, deadline 8 maart a.s. (bijlage12a)

5. Brief Jeugd m.b.t. OKO en gevolgen coronabeleid 
Coretta geeft toelichting: brief moet geactualiseerd worden na afschaffing van de maatregelen. Marcvragt of drugsgebruik is toegenimen vanwege coronamaatregelen.
Ruud: illegaliteit is toegenomen. 

6. Lokale Inclusie Agenda, adviesaanvraag
De vragen worden doorgelopen, alinea bij vraag 3: niet reeel. Gemeente is eigenaar. Coby schrijft advies.
Ruud hoezo inclusief wanneer geen LBTGQ vlag bij gemeente? Scepsis over de haalbaarheid om dit in praktijk te brengen zonder rol van de gemeente. Projecten worden van bovenaf gedropt en gemeenten moeten er invulling aan geven.
Coretta: Werkende armen kan helemaal niet participeren aan allerlei activiteiten.

7. Wv.t.t.k. en rondvraag
Marc: column van Aad van der Woude, barstensvol onjuistheden. 
Regina is gevraagd voor debatten met A. v.d. Woude n.a.v. stelling over inkomenstoets Wmo. 
Henk: Aanzuigende werking abonnementsprijs hh hulp. 

8. Afsluiting

Bijlagen

2022-03-180811.2022-02 Notulen ASD openbaar 2022.01.20.pdf

2022-03-180811.bijl. 4 20220130 Reactie ASD Adviesaanvr. BWMO.pdf

2022-03-180811.bijl. 5 220127 Opgroeien in een Kansrijk Schouwen-Duiveland.pdf

2022-03-180811.bijl. 6 220204 Persbericht - Gemeenten lanceren campagne om grip te houden op de Wmo.pdf

2022-03-180811.bijl. 12a Lokale Inclusie Agenda v220127 kopie.pdf

2022-03-180811.bijl. 12b Adviesaanvraag LIA zaak 523619 Lokale Inclusie Agenda concept kopie.pdf