Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD
Uitgenodigd: leden van de adviesraad, een beleidsambtenaar van de gemeente.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • De Koepel: uitkomsten poll vergoedingen raadsleden, ter kennisname (bijlage 3)
  • Verzonden reactie ASD op reactie gemeente betr. Beleidsplan schuldhulpverlening, ter informatie (bijlage 4)
  • Verzonden reactie ASD op reactie gemeente betr. Kadernota Inburgering, ter informatie (bijlage 5)
  • Uitnodiging gemeente m.b.t. Zelfregiecentrum, zie pt. 5 (bijl.6a,b,c)
  • Halfjaarrapportages Wmo, Jeugd, Participatie, zie pt.6 (bijl.8a,b,c)
  • Nieuwe datum werkbijeenkomst Lang Houdbare Zorg, ter kennisname (bijl. 9)
  • BWMO: Raadsbrief Herinrichting toegang…. Zie pt. 7 (bijl. 11a)
  • Toegangsregeling beschermd wonen 2022 Schouwen-Duiveland, idem (bijl. 11b)

5. Uitnodiging m.b.t. oprichting ‘Zelfregiecentrum’

6. Halfjaarrapportages Wmo, Jeugd, Participatie

7. Regiovisie BMWO, hoe wil de ASD betrokken worden? (zie notulen) Deadline 31 januari.

8. Inkomenstoets huishoudelijke hulp in de Wmo n.a.v.artikel Wereldregio en mailwisseling.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2022-03-180834.2021-01 Notulen ASD openbaar 161221.pdf

2022-03-180834.20220112 Reactie op brief re advies Schuldhulpverlening.pdf

2022-03-180834.bijl. 4 20220112 Reactie op brief re advies Schuldhulpverlening.pdf

2022-03-180834.bijl. 5 2021-12 reactie ASD op reactie advies Inburgeringswet.pdf

2022-03-180834.bijl. 8a Jeugdzorg_1e_halfjaar_2021_PDF-A kopie.pdf

2022-03-180834.bijl. 8b Participatie_1e_halfjaar_2021_PDF-A kopie.pdf

2022-03-180834.bijl. 8c Wmo_SD_1e_halfjaar_2021_PDF-A kopie.pdf

2022-03-180834.bijl. 11a BWMO Raadsbrief herinrichting toegang.. kopie.pdf

2022-03-180834.bijl. 11b Toegangsregeling beschermd wonen 2022_Schouwen_Duiveland_def kopie.pdf

2022-03-180834.Toegangsregeling beschermd wonen 2022_Schouwen_Duiveland_def.pdf