Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag besloten vergadering 21 oktober jl. (bijlage 1) zie agenda besloten deel
a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2) zie agenda besloten deel

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • De Koepel: poll vergoeding raadsleden, ter kennisname (bijlage 3)
  • idem, online workshop communicatiemiddelen van adviesraden. (bijlage 4)
  • Kennisgeving uitstel Werkbijeenkomst Houdbare Zorg, ter kennisname (--)
  • Terugkoppeling advies schuldhulpverlening, zie punt 5 (bijl. 5a-c)
  • Terugkoppeling advies inburgeringswet, ter kennisname (bijl. 8a,b)
  • Adviesaanvraag regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en reactie Ruud, zie punt 6 (bijl. 6a-c) 
  • Aangepast initiatiefadvies Preventie, zie punt 7 (bijl. 7a,b)

5. Terugkoppeling advies schuldhulpverlening

6. Adviesaanvraag Regiovisie BWMO

7. Initiatiefadvies Preventie

8. Concept vergaderschema 2022 (bijlage 9)

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2022-01-100830.Reactie op advies ASD inz. inburgeringswet .pdf

2022-01-100830.Kadernota Inburgering V3 kopie.pdf

2022-01-100830.Beleidsplan schuldhulpverlening na advies ASD 2022-2025 DEF na verwerking advies ASD - versie 2 - wijzigingen gearceerd kopie.pdf

2022-01-100830.Beantwoording Beleidsplan Schuldhulpverlening Adviesraad Sociaal Domein kopie.pdf

2022-01-100830.2021-12 reactie ASD op reactie advies Inburgeringswet.pdf