Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
actie-en besluitenlijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Vertrek medewerkster subsidies ter kennisname. Mondeling
  • Uitnodiging inspiratiesessies ter kennisname (bijlage 3)
  • Publicaties De Koepel, ter kennisname. (bijl. 4a/c)
  • Aankondiging Netwerkbijeenkomst, ter kennisname (bijlage 5)
  • Meer doen met meedenkers, ter kennisname (bijlage 6)
  • Straten in Brouwershaven, email (bijlage 7)
  • Procesbeschrijving Lokale Inclusie Agenda, ter kennisname (bijlage 8a)
  • Reactie van adviesraad op eerste concept LIA (bijlage 8b)
  • Terugkoppeling advies Beleidsvisie Zorglandschap (bijlage 9)

5. Concept advies toekomstbestendigheid, bijlage volgt z.s.m. 

6. Adviesaanvrage Plan van. Aanpak tekorten Wmo (bijl. 12a,b)

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2021-03-240934.2021 Werkplan ASD Schouwen-Duiveland 2021 .pdf

2021-03-240934.2021-02 Berenschot PvA Grip op de Wmo.pdf

2021-03-240934.2021-02 Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 01.21.pdf

2021-03-240935.2021-02 Plan van aanpak Grip op de kosten Wmo.pdf

2021-03-240935.2021-02 Terugkoppeling advies beleidsvisie zorglandschap.pdf

2021-03-240935.2021-2 reactie van ASD op rapport Lokale Inclusie agenda SD WMO dd 1 februari 2021.pdf

2021-03-240936.384384 Advies Plan van aanpak kosten Wmo 2021-02.pdf