Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
    actie-en besluitenlijst (bijlage 2a)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Terugkoppeling advies verordening en nadere regels jeugdhulp (bijlage 3)
  • De Koepel: online ledenontmoetingen, ter kennisname (bijlage 4)
  • Bericht uitstel behandeling ongevraagd advies verbeterde
  • loonregeling…..arbeidsmarkt, ter kennisname (bijlage 5)

5. Ongevraagd advies Preventie en toekomstbestendigheid jeugd (bijlage 6, 6a)

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

7. Afsluiting

Bijlagen

2021-03-240919.bijl. 1a Notulen algemeen deel Adviesraad Sociaal Domein 12.2020.pdf

2021-03-240919.bijl. 3 Brief aan adviesraad sociaal domein m.b.t. nadere regels Jeugd 20201117.pdf